Language of document :

Talan väckt den 14 september 2009 - Cusack-Gard'ner mot kommissionen

(Mål F-76/09)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgien) (ombud: Dr John Temple Lang, Solicitor)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 22 juni 2009 om avslag på sökandens begäran att kunna få fullständig ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med behandlingen av hennes sjukdom

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 22 juni 2009 om avslag på sökandens begäran,

fastställa att kapitel 3 i avdelning II i kommissionens beslut av den 2 juli 2007 om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för sjukvårdskostnader inte är tillämplig enligt artikel 241 EG,

- i den mån det i beslutet föreskrivs att kostnader för kost och logi för en hemsjukvårdare inte ersätts, och

- i den mån det i beslutet föreskrivs ett tak för ersättning avseende kostnaderna för en hemsjukvårdare, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________