Language of document : ECLI:EU:T:2019:57

BENDROJO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. vasario 5 d.(*)

„Augalų veislės – Prašymas suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje veislei ‘Braeburn 78 (11078)’ – Kitos ekspertizės tarnybos paskyrimas – Vertinimo, kurį turi atlikti Apeliacinės taryba, apimtis – Pareiga motyvuoti“

Byloje T‑177/16,

Mema GmbH L.G., įsteigta Terlane (Italija), atstovaujama advokatų B. Breitinger ir S. Kirschstein-Freund,

ieškovė,

prieš

Bendrijos augalų veislių tarnybą (BAVT), atstovaujamą M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti ir U. Braun-Mlodecka, padedamų advokatų A. von Mühlendahl ir H. Hartwig,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2015 m. gruodžio 15 d. BAVT apeliacinės tarybos sprendimo (byla A 001/2015), susijusio su paraiška suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje augalo veislei ‘Braeburn 78’,

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Frimodt Nielsen (pranešėjas), teisėjai V. Kreuschitz ir N. Półtorak,

posėdžio sekretorė R. Ūkelytė, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2016 m. balandžio 22 d.,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2016 m. liepos 11 d.,

atsižvelgęs į pasikeitusią Bendrojo Teismo kolegijų sudėtį,

atsižvelgęs į 2016 m. spalio 24 d. sprendimą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo,

atsižvelgęs į 2018 m. kovo 22 d. sprendimą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo,

įvykus 2018 m. rugsėjo 25 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Teisinis pagrindas

 Pagrindinis reglamentas

1        Pagal 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 16 t., p. 390; toliau – pagrindinis reglamentas) 6 straipsnį augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje suteikiama veislėms, kurios yra išskirtinės, vienodos, stabilios ir naujos.

2        Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį veislė yra laikoma išskirtine, jei ji dėl tam tikro genotipo ar genotipų kombinacijos savo požymiais aiškiai skiriasi nuo bet kurios kitos iki paraiškos suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje pateikimo datos visuotinai žinomos veislės.

3        Klausimas, ar konkrečiu atveju tenkinami išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo kriterijai, nagrinėjamas pagal pagrindinio reglamento 55 ir 56 straipsnius atliekant techninę ekspertizę.

4        Pagrindinio reglamento 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„1. [Bendrijos augalų veislių] Tarnybai neradus jokių kliūčių suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje remiantis pagal 53 ir 54 straipsnius atlikta ekspertize [dėl formos ir materialinių sąlygų], ji organizuoja techninę [išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo kriterijų] laikymosi ekspertizę, kurią gali atlikti kompetentinga tarnyba ar tarnybos bent vienoje iš valstybių narių, kurioms [Bendrijos Augalų Veislių Tarnybos] Administracinė taryba yra patikėjusi tos rūšies veislių techninę ekspertizę, toliau vadinamoms „ekspertizės tarnyba ar tarnybomis““.

5        Pagal pagrindinio reglamento 56 straipsnį bet kuri techninė ekspertizė atliekama pagal administracinės tarybos nustatytas tyrimų gaires ir Bendrijos augalų veislių Tarnybos (toliau – BAVT) nurodymus. Šiose gairėse, be kita ko, aprašyta techninei ekspertizei reikalinga augalų medžiaga, tyrimų tvarka, taikytini metodai, teiktinos pastabos, veislių grupė, kurios tyrimai atliekami, taip pat nagrinėtinų požymių lentelė. Atliekant techninę ekspertizę atitinkamos veislės augalai auginami šalia augalų, kurių veisles BAVT ir paskirtas ekspertizės centras laiko artimiausiomis prašomai apsaugoti veislei, remiantis šios veislės aprašymu, pridedamu prie paraiškos suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje.

6        Pagrindinio reglamento 57 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta:

„1. [BAVT] pareikalavus arba techninės ekspertizės rezultatus laikydama pakankamais tai veislei įvertinti, ekspertizės tarnyba siunčia [BAVT] ekspertizės ataskaitą, o tais atvejais, kai ji mano, jog laikomasi 7–9 straipsniuose išdėstytų sąlygų, ir tos veislės aprašymą.

2. [BAVT] nusiunčia techninės ekspertizės rezultatus ir veislės aprašymą pareiškėjui ir suteikia jam galimybę juos pakomentuoti.

3. Jei [BAVT] nemano, kad ekspertizės ataskaita gali būti pakankamas sprendimo pagrindas, ji gali savo nuožiūra, pasikonsultavusi su pareiškėju ar pareiškėjo prašymu, paskirti papildomą ekspertizę. Kad jos rezultatai būtų įvertinti, kiekviena papildoma ekspertizė, atlikta iki tol, kol pagal 61 ir 62 straipsnius priimamas sprendimas taps galutiniu, yra laikoma 56 straipsnio 1 dalyje nurodytos ekspertizės dalimi.“

7        Kiek tai susiję su taisyklėmis, nustatančiomis procedūrą BAVT, pagrindinio reglamento 72 straipsnyje numatyta:

„Apeliacinė taryba sprendimą dėl apeliacijos priima remdamasi pagal 71 straipsnį atliktu nagrinėjimu. Apeliacinė taryba gali naudotis visais Tarnybai suteiktais įgaliojimais arba pasiųsti bylą kompetentingam Tarnybos padaliniui tirti. Nustačius tuos pačius faktus, šis negali prieštarauti dėl Apeliacinės tarybos ratio decidendi.“

8        Pagrindinio reglamento 75 straipsnyje nurodyta:

„Prie [BAVT] sprendimų pridedami motyvų, kuriais jie grindžiami, pareiškimai. Jie yra grindžiami tiktai tais motyvais ar įrodymais, dėl kurių procesinių veiksmų šalys turėjo galimybę žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę.“

9        Pagrindinio reglamento 76 straipsnyje nustatyta:

„Atlikdama jai pavestus procesinius veiksmus, [BAVT] tiria tik tuos faktus, kurie jai pačiai pateikiami ekspertizei pagal 54 ir 55 straipsnius. Ji nepaiso faktų ar įrodymų, kurie nebuvo [BAVT] pateikti per nustatytą laiką.“

 Protokolas BAVT-TP/14/2 final

10      2006 m. kovo 14 d. BAVT protokolo TP/14/2 final dėl išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo ekspertizės (Obuolys) (toliau – protokolas BAVT-TP/14/2) I dalyje nurodyta:

„Protokole aprašomos techninės procedūros, kurių turi būti laikomasi, siekiant, kad būtų patenkinti pagrindinio reglamento reikalavimai. Technines procedūras patvirtino administracinė taryba ir jos yra grindžiamos [Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos] bendruoju dokumentu TG/1/3 ir 2005 m. balandžio 6 d. Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos gairėmis TG/14/9 dėl IVS tyrimų atlikimo. Šis protokolas taikomas vaisių veislei ‘Malus domestica Borkh’.

11      Protokolo BAVT-TP/14/2 III dalies 5 punkto paskutinėje pastraipoje išdėstyta:

„Pastabos dėl vaisiaus turi būti pateiktos <…> tuo metu, kai jis sunoksta.“

12      Protokolo BAVT-TP/14/2 Ad 56 punkte nustatyta:

„Derliaus nuėmimo metas

Derliaus nuėmimo metas yra optimalus vaisiaus skynimo laikas, kai vaisius būna geriausios būklės, kad būtų suvartotas.“

13      Protokolo BAVT-TP/14/2 Ad 57 punkte išdėstyta:

„Sunokimo metas

Sunokimo metas yra laikotarpis, kai vaisius pasiekė optimalią spalvą, tvirtumą, tekstūrą, aromatą ir skonį, kad būtų suvartotas. Priklausomai nuo vaisiaus rūšies, šis laikotarpis gali būti iš karto nuskynus nuo medžio (pvz., ankstyvųjų veislių atveju) arba po tam tikro sandėliavimo ar paruošimo laikotarpio (pvz., vėlyvųjų veislių atveju).

 Ginčo aplinkybės

14      2009 m. gegužės 20 d. Johann Huber, ieškovės, Mema GmbH LG, savininkas, remdamasis pagrindiniu reglamentu, BAVT pateikė paraišką suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje. Apsaugą prašyta suteikti augalų veislei –‘Braeburn 78’, priklausančiai rūšiai Malus domestica Borkh.

15      Remdamasi pagrindinio reglamento 55 straipsnio 1 dalimi, BAVT įpareigojo Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (Veislių ir sėklų tyrimo ir kontrolės grupė, toliau – GEVES), kuri yra l’Institut national de la recherche agronomique (Nacionalinio žemės ūkio tyrimų institutas, toliau – INRA) tyrimų atlikimo vieta, esanti Angers-Beaucouzé (Prancūzija), atlikti prašomos apsaugoti veislės techninę ekspertizę.

16      Techninė ekspertizė buvo atlikta remiantis protokolu BAVT -TP/14/2.

17      GEVES, kurios ekspertizės protokolas buvo išsiųstas BAVT 2014 m. gegužės 21 d., remdamasi toliau nurodytais duomenimis, nustatė, kad veislė ‘Braeburn 78’ nesiskyrė pakankamai nuo lyginamosios veislės ‘Royal Braeburn’“:

„Remiantis IVS stebėjimais 2012–2013 m., prašoma apsaugoti veislė aiškiai nesiskiria nuo ’Royal Braeburn“ ir ‘X9466’. Ši išvada pagrįsta tokiais kriterijais:

2012 m.: pirmas svarbus vaisių derlius

Veislė/

Požymis

Derliaus nuėmimo

data

Krakmolo

regresija


Tvirtumas

(kg/cm²)

Refraktometrinis indeksas

(proc.)

Rūgštingumas

(g/l obuolių rūgšties)

Atspalvis

(Spalvų spektrometrija)*

Prašoma apsaugoti veislė

11/10

5,5

9,2

12,8

7,39

18,64

‘Royal Braeburn’

11/10

-

-

-

-

20,19

‘X9466’ (1)

11/10

6,3

9,3

12,8

7,31

18,71

2 laipsnių skirtumas yra aiškiai matomas plika akimi

1) medžiai vienais metais senesni nei prašoma apsaugoti veislė

Prašomos apsaugoti veislės vaisių paviršius yra dryžuotas kaip ‘Royal Braeburn’ ir ‘X9466’. Prašomos apsaugoti veislės paviršiaus spalva ir atspalvis yra artima ‘Royal Braeburn’ ir ‘X9466’. Prašomos apsaugoti veislės sunokimo momentas yra artimas kitiems ‘Royal Braeburn’ mutantams, kurių sunokimo laikotarpis yra standartinis.

2013 m.: antras svarbus vaisių derlius

Veislė/

Požymis

Derliaus nuėmimo

data

Krakmolo

regresija


Tvirtumas

(kg/cm²)

Refraktometrinis indeksas

(proc.)

Rūgštingumas

(g/l obuolių rūgšties)

Atspalvis

(Spalvų spektrometrija)*

Prašoma apsaugoti veislė

11/10

5,5

10,5

11,7

7,8

22,49

‘Royal Braeburn’

11/10

6,0

10,0

11,6

8,08

23,55

‘X9466’ (1)

11/10

5,7

10,2

11,2

7,53

22,07

2 laipsnių skirtumas yra aiškiai matomas plika akimi

1) medžiai vienais metais senesni nei prašoma apsaugoti veislė

Prašomos apsaugoti veislės vaisių paviršius dryžuotas kaip ‘Royal Braeburn’ ir ‘X9466’. Prašomos apsaugoti veislės paviršiaus spalva ir atspalvis yra artima ‘Royal Braeburn’ ir ‘X9466’. Prašomos apsaugoti veislės sunokimo momentas yra artimas kitiems ‘Royal Braeburn’ mutantams, kurių sunokimo laikotarpis yra standartinis. Pareiškėjos nurodytas nedidelis vaisiaus formos skirtumas, palyginti su ‘Royal Braeburn’, nenustatytas.

Veislė atmesta dėl to, kad nesiskiria nuo ‘Royal Braeburn’ ir ‘X9466’“.

18      Remdamasi šia ataskaita ir gavusi ieškovės pastabas, BAVT 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu atmetė prašymą suteikti teisinę apsaugą Bendrijoje.

19      Ieškovė pateikė apeliaciją dėl BAVT sprendimo atmesti paraišką. BAVT apeliacinė taryba 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu, apie kurį ieškovei pranešta 2016 m. vasario 22 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), atmetė šią apeliaciją kaip nepagrįstą.

20      Pirma, Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad ekspertizės vieta, t. y. Angers-Beaucouzé, kurią ginčijo ieškovė, yra ta vieta, kur, remiantis galiojančiomis teisės nuostatomis, turėjo būti atlikta techninė ekspertizė.

21      Antra, kiek tai susiję su derliaus nuėmimo ir sunokimo datomis, dėl kurių ieškovė iš esmės ginčijo techninės ekspertizės sąlygas ir įrašus, Apeliacinė taryba nusprendė:

„Tokie požymiai kaip „derliaus nuėmimo data“ ir „sunokimo data“ nepakankamai aiškiai apibrėžti UIPOV gairėse (TG/14/9) ir užaugintų obuolių tyrimų protokole [BAVT-TP/14/2], nes nurodymai apima platų sunokimo spektrą – nuo ankstyvo iki vėlyvo – ir pritaikyti tiek tinkamiems iš karto vartoti, tiek pritaikytiems ilgalaikiam saugojimui vaisiams. Norint veiksmingai pasinaudoti protokolo gairėmis, reikia turėti patirties IVS tyrimų srityje ir išsamių žinių apie sėklas.

Obuolio tyrimo protokolo požymių lentelės skirsnyje „Paaiškinimai ir metodai“ pateikiami nurodymai. Nurodymai, susiję su derliaus nuėmimu ir sunokimu, pateikiami 32 puslapyje esančiuose Ad 56 ir Ad 57 punktuose.

Apeliacinės tarybos nuomone, ekspertizės tarnyba tinkamai įgyvendino šiuos nurodymus. Siekiant tinkamai palyginti, prašomų apsaugoti ir referencinių veislių vaisiai buvo nuskinti tuo pačiu metu, (šiuo atveju) kai visų susijusių veislių krakmolo regresijos rodiklis buvo apie 5.

„Sunokimo momentas“ gali būti ginčijamas, bet, kadangi GEVES ekspertai turi patirties su šiomis sėklomis, Apeliacinė taryba pasitiki jų atliktu sunokimo momento, kuris atitinka laikotarpį, kai visi vaisių požymiai buvo svarstomi, vertinimu. ‘Braeburn’ mutantų sunokusių vaisių požymiai buvo įvertinti ir (arba) nustatyti tokiu pačiu metu (jei įmanoma), t. y. kaip reikalaujama, apie lapkričio mėn. vidurį.“

22      Trečia, dėl skirtumų, susijusių su vaisių dryžuotumu, jų forma ir dydžiu – aspektų, dėl kurių ieškovė ginčijo ekspertizės tarnybos pastabas – Apeliacinė taryba nusprendė, kad požymiai, susiję su „vaisiaus dydžiu“, „vaisaus forma“, „vaisiaus pagrindine spalva“, „santykiniu paviršiaus spalvos išplitimu, „paviršiaus spalvos intensyvumu“, „paviršiaus spalvos dizainu“ ir „juostelių pločiu“, paprastai gali būti įvertinti vizualiai, o kiti požymiai, pavyzdžiui, „vaisiaus aukštis“, „vaisiaus skersmuo“ ir „aukščio ir skersmens santykis“, turi būti matuojami; vizualiai nustatyti požymiai kartais būna patvirtinami atlikus matavimus. Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad ekspertizės tarnyba atliko visus tyrimus pagal taikytinas gaires ir protokolą.

 Šalių reikalavimai

23      Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai, kad ji priimtų sprendimą, įpareigoti BAVT panaikinti ginčijamą sprendimą ir atlikti papildomą ekspertizę pagal pagrindinio reglamento 57 straipsnio 3 dalį,

–        nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        papildomai, jeigu Bendrasis Teismas netenkintų 1 ir 2 reikalavimų, sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 69 straipsnio d punktą, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl ieškinio, kuriuo siekiama panaikinti veislei ‘Royal Braeburn’ suteiktą teisinę apsaugą Bendrijoje (paraiška Nr. 1998/1082; veislė Nr. 11960),

–        priteisti iš BAVT bylinėjimosi išlaidas.

24      Vis dėlto ieškovė atsisakė savo antrojo reikalavimo, pateikto subsidiariai, ir tai buvo pažymėta teismo posėdžio protokole.

25      BAVT Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį kaip nepriimtiną,

–        dalinai atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

26      Ieškovė savo ieškinį grindžia trimis pagrindais, susijusiais iš esmės su piktnaudžiavimu įgaliojimais ir pagrindinio reglamento 57 straipsnio 3 dalies pažeidimu (pirmasis), su tuo, kad techninė ekspertizė atlikta su įvairiomis klaidomis (pirmasis), ir, galiausiai, su teisės būti išklausytam pažeidimu ir tuo, kad ginčijamas sprendimas nepakankamai motyvuotas (trečiasis).

27      Nusprendus dėl pirmojo ieškovės pagrindo priimtinumo, reikia pirmiausia išnagrinėti antrojo pagrindo trečią dalį ir trečiojo pagrindo antrą dalį, kurios abi susijusios su ginčijamo sprendimo nepakankamu motyvavimu.

 Dėl ieškovės pirmojo reikalavimo priimtinumo

28      Savo pirmuoju reikalavimu ieškovė Bendrojo Teismo prašo „panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai, kad ji nuspręstų panaikinti ginčijamą sprendimą ir įpareigotų BAVT atlikti papildomą ekspertizę pagal pagrindinio reglamento 57 straipsnio 3 dalį“.

29      Reikia priminti, kad, Europos Sąjungos teisme pareiškus ieškinį dėl BAVT apeliacinės tarybos sprendimo, pagal pagrindinio reglamento 73 straipsnio 6 dalį BAVT turi imtis būtinų priemonių Sąjungos teismo sprendimui įvykdyti. Taigi Bendrasis Teismas negali duoti nurodymų BAVT, bet ji pati turi padaryti išvadas iš Sąjungos teismo sprendimų rezoliucinių dalių ir motyvų (šiuo klausimu žr. 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo El Corte Inglés / VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, 20 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

30      Todėl pirmasis reikalavimas yra nepriimtinas tiek, kiek juo siekiama, kad Bendrasis Teismas gražintų bylą Apeliacinei tarybai, kad ji priimtų sprendimą ir įpareigoti BAVT panaikinti ginčijamą sprendimą ir atlikti papildomą ekspertizę pagal pagrindinio reglamento 57 straipsnio 3 dalį.

 Dėl antrojo ieškinio pagrindo trečios dalies ir trečiojo ieškinio pagrindo antros dalies, susijusių su nepakankamu ginčijamo sprendimo motyvavimu

31      Antrojo ieškinio pagrindo trečią dalį ir trečiojo ieškinio pagrindo antrą dalį ieškovė visų pirma grindžia nepakankamu motyvavimu.

32      Šiuo klausimu ieškovė iš esmės teigia, kad Apeliacinė taryba nenurodė priežasčių, pirma, dėl kurių ji neatsižvelgė į tam tikrus įrodymus, kurie jai buvo pateikti ir kuriais remiantis būtų buvę galima nustatyti, kad prašomos apsaugoti veislės aiškus margumas pakankamai aiškiai skiriasi nuo referencinės veislės, kad jos būtų atskirtos (antrojo pagrindo trečia dalis), ir, antra, dėl kurių ji rėmėsi ekspertizės tarnybos ekspertų vertinimais neatsižvelgdama į techninius aspektus ir ekspertų išvadas, kurias ieškovė nurodė grįsdama savo ieškinį (trečiojo pagrindo antra dalis).

33      Visų pirma reikia priminti principus, kuriais remiantis nustatoma BAVT apeliacinės tarybos atliekamo vertinimo apimtis.

34      Pirma, reikia priminti, kad BAVT užduotis pasižymi paraiškų suteikti teisinę apsaugą Bendrijoje nagrinėjimo sąlygų moksliniu ir techniniu sudėtingumu, todėl šiai tarnybai turi būti suteikta plati diskrecija vykdant patikėtas funkcijas (žr. 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimo Brookfield New Zealand ir Elaris / BAVT ir Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, 50 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Ši diskrecija apima, be kita ko, veislės išskirtinumo, kaip jis suprantamas pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį, patikrinimą (žr. 2017 m. birželio 8 d. Sprendimo Schniga / BAVT, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, 46 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

35      Vis dėlto BAVT, kaip Europos Sąjungos įstaigai, taikomas gero administravimo principas, pagal kurį ji turi rūpestingai ir nešališkai išnagrinėti visas reikšmingas paraiškos suteikti teisinę apsaugą Bendrijoje aplinkybes ir surinkti visus faktinius ir teisinius įrodymus, reikalingus jos diskrecijai įgyvendinti. Be to, ji turi užtikrinti sklandžią jos vykdomų procedūrų eigą ir veiksmingumą (žr. 2017 m. birželio 8 d. Sprendimo Schniga / BAVT, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, 47 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

36      Be to, primintina, kad pagrindinio reglamento 76 straipsnyje numatyta, jog: „Atlikdama jai pavestus procesinius veiksmus, [BAVT] tiria tik tuos faktus, kurie jai pačiai pateikiami ekspertizei pagal 54 ir 55 straipsnius.“

37      Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad pagal 2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2009, nustatančio Reglamento Nr. 2100/94 nuostatų, susijusių su BAVT atliekamomis procedūromis, įgyvendinimo taisykles (OL L 251, 2009, p. 3), 51 straipsnį su BAVT atliekamomis procedūromis susijusios nuostatos mutatis mutandis taikomos apeliacinėms procedūroms (2015 m. gegužės 21 d. Sprendimo Schräder / BAVT, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, 46 punktas).

38      Taigi, viena vertus, faktų tyrimo savo iniciatyva principas taip pat taikytinas per tokią procedūrą Apeliacinėje taryboje (2015 m. gegužės 21 d. Sprendimo Schräder / BAVT, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, 46 punktas). Kita vertus, Apeliacinei tarybai taip pat taikomas gero administravimo principas, pagal kurį ji turi rūpestingai ir nešališkai išnagrinėti visas svarbias faktines ir teisines jos nagrinėjamos konkrečios bylos aplinkybes (2017 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Aurora / BAVT – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, 74 punktas).

39      Antra, pagrindinio reglamento 72 straipsnyje nurodyta, kad Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.

40      Šiuo klausimu reikia priminti, kad, kiek tai susiję su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 71 straipsnio 1 dalimi, kuri yra suformuluota panašiai kaip ir pagrindinio reglamento 72 straipsnis, buvo nuspręsta, jog iš šios nuostatos bei Reglamento 2017/1001 struktūros išplaukia, kad Apeliacinė taryba, priimdama sprendimą dėl apeliacijos, turi tokią pačią kompetenciją kaip ginčijamą sprendimą priėmęs padalinys ir kad jos nagrinėjimas susijęs su visu ginču, koks jis yra jos sprendimo priėmimo dieną. Iš šio straipsnio taip pat matyti, kad tarp įvairių Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – EUIPO) padalinių ir apeliacinių tarybų egzistuoja funkcinis tęstinumas, ir tai lemia, kad nagrinėdamos EUIPO padalinių, priimančių sprendimus kaip pirmoji instancija, sprendimus, apeliacinės tarybos turi pagrįsti savo sprendimą visomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, kurias šalis nurodė arba vykstant procedūrai padalinyje, priėmusiame sprendimą pirmojoje instancijoje, arba per apeliacinę procedūrą (žr. 2006 m. liepos 10 d. Sprendimo La Baronia de Turis / VRDT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, 56–58 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją).

41      Jau buvo nuspręsta, kad, kiek tai susiję su nagrinėjimo, kurį turi atlikti EUIPO apeliacinė taryba dėl sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, apimtimi, ji nepriklauso nuo to, ar padavusi apeliaciją šalis nurodo konkretų pagrindą to sprendimo atžvilgiu, kritikuodama EUIPO padalinio, veikiančio kaip pirmoji instancija, atliktą teisės normos aiškinimą ar taikymą, ar juo labiau įrodymų vertinimą. Dėl to, net jei apeliaciją Apeliacinei tarybai padavusi šalis nenurodo konkretaus pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas svarbias teisines ir faktines aplinkybes, vis dėlto turi nagrinėti, ar naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis atitinka sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, rezoliucinę dalį, gali būti teisėtai priimtas tuo metu, kai priimamas spendimas dėl apeliacijos (žr. 2004 m. liepos 8 d. Sprendimo Sunrider / VRDT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, 21 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

42      Reikia konstatuoti, kad, atsižvelgiant į Reglamento 2017/1001 ir pagrindinio nuostatų panašumus, panašūs principai taikomi BAVT procedūroms.

43      Trečia, reikia priminti, kad pagal pagrindinio reglamento 75 straipsnio pirmą sakinį BAVT sprendimai turi būti motyvuoti. Taip nustatyta pareiga motyvuoti yra tokia pati kaip numatyta SESV 296 straipsnyje ir jai keliami du tikslai: pirma, suteikti galimybę suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priežastis, kodėl buvo priimtos priemonės, kad jie galėtų apginti savo teises, ir, antra, leisti Sąjungos teismui taikyti priimto sprendimo teisėtumo kontrolę (šiuo klausimu žr. 2018 m. vasario 23 d. Sprendimo Schniga / BAVT (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, 27 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

44      Pareiga motyvuoti gali būti įvykdyta nebūtinai aiškiai ir išsamiai atsakant į visus ieškovo iškeltus argumentus, jeigu BAVT pateikia faktus ir teisinius svarstymus, turinčius esminę svarbą atsižvelgiant į sprendimo struktūrą (žr. 2018 m. vasario 23 d. Sprendimo Schniga / BAVT (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, 28 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

45      Šiuo atveju pirmiausiai reikia priminti, kad klausimas, ar išskirtinumo kriterijus yra tenkinamas, vertinamas atliekant techninę ekspertizę, kuri, vadovaujantis pagrindinio reglamento 56 straipsniu, turi būti atliekama pagal BAVT administracinės tarybos nustatytas tyrimų gaires ir BAVT nurodymus. Šiose gairėse, be kita ko, aprašyta techninei ekspertizei reikalinga augalų medžiaga, taikytini metodai, teiktinos pastabos, taip pat nagrinėtinų požymių lentelė.

46      Protokole BAVT-TP/14/2 aprašomos techninės procedūros, kurių turi būti laikomasi, siekiant, kad būtų įvykdyti pagrindinio reglamento reikalavimai.

47      Remiantis protokolo BAVT-TP/14/2 III.5 punkto paskutine pastraipa, vaisiaus požymiai turi būti stebimi sunokimo laikotarpiu, kuris pagal minėto protokolo Ad 57 punktą yra „laikotarpis, kai vaisius pasiekė optimalią spalvą, tvirtumą, tekstūrą, aromatą ir skonį, kad būtų suvartotas“. Priklausomai nuo vaisiaus rūšies, šis laikotarpis gali būti iš karto nuskynus nuo medžio (ankstyvųjų veislių atveju) arba po tam tikro sandėliavimo ar paruošimo laikotarpio (vėlyvųjų veislių atveju). Remiantis to paties protokolo Ad 56 punktu, derliaus nuėmimo metas apibrėžiamas kaip „optimalus vaisiaus skynimo laikas, kai vaisius būna geriausios būklės, kad būtų suvartotas“.

48      Taigi vėlyvos veislės atveju, kaip yra šiuo atveju, norint teisingai įvertinti prašomos apsaugoti veislės skirtumus nuo referencinės veislės, reikia, pirma, nuskinti atitinkamų veislių vaisius optimaliu momentu, kai vaisiai yra geriausios būklės, kad būtų suvartoti, ir, antra, įvertinti vaisių požymius, kai šie sunoksta, t. y. kai pasiekia optimalią spalvą, tvirtumą, tekstūrą, aromatą ir skonį, kad būtų suvartoti.

49      Iš to išplaukia, kad jei vaisiai būtų nuskinti tokiu momentu, kai negalima gauti optimalios vaisiaus spalvos, tvirtumo, tekstūros, aromato ir skonio ir požymiai būtų stebimi tokiu momentu, kai vaisius nėra prinokęs, reikėtų daryti išvadą, kad kriterijai dėl skynimo ir sunokimo momento nėra patenkinti, o tai reiškia, kad prašomos apsaugoti ir referencinės veislės tinkamas palyginimas nebūtų galimas.

50      Šiuo atveju negalima atmesti galimybės, kad ieškovės šioje byloje pateikti kaltinimai, susiję su tariamu nepakankamu protokolo kriterijų dėl skynimo ir sunokimo momento laikymusi, galėjo, jeigu būtų įrodyti, turėti įtaką nustatant, ar išskirtinumo vertinimas buvo atliktas laikantis protokolo. Dėl šios priežasties Apeliacinė taryba turėjo priimti sprendimą dėl šių aspektų, nes šie argumentai, į kuriuos Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti atlikdama tyrimą, vadovaudamasi šio sprendimo 34–42 punktuose nurodytais principais, iš tiesų yra itin svarbūs priimant sprendimą.

51      Reikia konstatuoti, kad atsakydama į ieškovės argumentus dėl GEVES vertinimo, kiek tai susiję su, pirma, skynimo momentu ir teiginiais dėl krakmolo regresijos rodiklio ir, antra, su sunokimo momentu, Apeliacinė taryba (žr. šio sprendimo 21 punktą), viena vertus, tik nustatė, kad taikytini kriterijai iš tiesų nėra aiškiai apibrėžti, bet, kaip ji manė, jų buvo „laikytasi“, ir, kita vertus, nurodė, kad ji pasitiki ekspertų teiginiais, tačiau nepateikė paaiškinimų, kodėl techniniai argumentai ir įrodymai, ypač ieškovės pateiktos ekspertų ataskaitos, buvo nereikšmingi ir todėl į juos nebuvo atsižvelgta.

52      Taigi ginčijamame sprendime nėra aiškių ir nedviprasmiškų Apeliacinės tarybos argumentų, kodėl ji rėmėsi neišsamiomis GEVES išvadomis ir atmetė ieškovės argumentus.

53      Šiuo klausimu taip pat reikėtų pažymėti, kad, kalbant apie referencinę veislę, GEVES parengtoje lentelėje, kuria ji remiasi savo tyrimo ataskaitoje (žr. šio sprendimo 17 punktą), dėl 2012 m. nėra jokios informacijos, susijusios atitinkamai su krakmolo regresijos indeksu (nors BAVT pati pripažino, kad tai lemiamas kriterijus), tvirtumu, rūgštingumu ir refraktometriniu indeksu.

54      BAVT, paklausta apie tai per teismo posėdį, nepateikė jokio paaiškinimo, leidžiančio suprasti, kodėl šie elementai nebuvo pateikti.

55      Tas pats pasakytina dėl BAVT tyrimų, susijusių su ‘Braeburn’ mutantų prinokusių vaisių požymiais, atlikimo datos, kuri nenurodyta GEVES ataskaitoje ir dėl kurios per teismo posėdį BAVT negalėjo suteikti aiškesnės informacijos Bendrajam Teismui.

56      Taigi reikia konstatuoti, kad motyvai, kuriais remdamasi Apeliacinė taryba atmetė ieškovės argumentus, yra tokie klaidingi, kad reikia daryti išvadą, jog nėra ginčijamo sprendimo motyvų ar bent kad jie yra nepakankami.

57      Vadinasi, reikia pritarti antrojo ieškinio pagrindo trečiai daliai ir trečiojo ieškinio pagrindo antrai daliai, susijusioms su pagrindinio reglamento 75 straipsnyje nustatytos pareigos motyvuoti pažeidimu, todėl panaikinti ginčijamą sprendimą, nesant būtinybės priimti sprendimo dėl kitų argumentų, pateiktų grindžiant antrąjį ir trečiąjį pagrindus, arba dėl pirmojo ieškinio pagrindo.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

58      Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi BAVT iš esmės pralaimėjo bylą, iš jos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos pagal ieškovės pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2015 m. gruodžio 15 d. Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) apeliacinės tarybos sprendimą (byla A 001/2015), susijusį su su paraiška suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje augalo veislei ‘Braeburn 78’.

2.      Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.      Priteisti iš BAVT bylinėjimosi išlaidas.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Paskelbtas 2019 m. vasario 5 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.