Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Lieta C-122/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Get Fresh Cosmetics Limited

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 87/357/EEK 1 (1987. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību, 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to šā panta 1. punktā minētie izstrādājumi ir definēti kā izstrādājumi, kuri nav pārtikas produkti, bet kuru forma, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, tilpums vai izmēri var vedināt patērētājus, jo īpaši bērnus, uzskatīt tos par pārtikas produktiem un tāpēc ņemt tos mutē, sūkāt vai norīt, kas varētu būt bīstami, jo – kā liecina objektīvi un pamatoti dati – tie var izraisīt, piemēram, nosmakšanu, saindēšanos vai gremošanas trakta perforāciju vai aizsprostošanos?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai pierādīšanas pienākums ir dalībvalsts kompetentajai uzraudzības iestādei?

____________

1 OV 1987, L 192, 49. lpp., īpašais izdevums latviešu valodā: 13. nodaļa 8. sējums 283. lpp.