Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 26.2.2021 – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba v. Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P. ja R. O. I. XX

(asia C-128/21)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Vastapuolet: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P. ja R. O. I.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 101 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että Liettuan tasavallan notaareja on pidettävä SEUT 101 artiklassa tarkoitettuina yrityksinä silloin, kun he harjoittavat käsiteltävässä asiassa kyseessä oleviin notaarikamarin antamiin tarkennuksiin liittyvää toimintaa?

Onko SEUT 101 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia Liettuan notaarikamarin antamia tarkennuksia on pidettävä SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yhteenliittymän päätöksenä?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko kyseisten tarkennusten tarkoituksena tai vaikutuksena kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen sisämarkkinoilla SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Kun arvioidaan SEUT 101 artiklan 1 kohdan mahdollista rikkomista, onko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia tarkennuksia arvioitava tuomion Wouters1 97 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti?

Jos neljänteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko kantajien mainitsemia tavoitteita eli notaarien käytäntöjen yhtenäistämistä, sääntelyaukon korjaamista, kuluttajien etujen suojaamista, kuluttajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen turvaamista ja notaarien suojaamista perusteettomalta siviilioikeudelliselta vastuulta pidettävä perusteltuina tavoitteina, kun kyseisiä tarkennuksia arvioidaan tuomion Wouters 97 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti?

Jos viidenteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko katsottava, ettei kyseisissä tarkennuksilla asetetuilla rajoituksilla ylitetä sitä, mikä on tarpeen perusteltujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi?

Onko SEUT 101 artiklaa tulkittava siten, että puheenjohtajiston jäseninä toimineiden notaarien voidaan katsoa rikkoneen kyseistä artiklaa ja että heille voidaan määrätä sakkoseuraamus sillä perusteella, että he osallistuivat käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien tarkennusten antamiseen samalla, kun he itse työskentelivät notaareina?

____________

1 Tuomio 19.2.2002, Wouters ym. (C-309/99, EU:C:2002:98).