Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2021. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-442/17, RENV, RN/Komisija

(predmet C-118/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Druge stranke u postupku: RN, Europski parlament

Zahtjevi

ukinuti presudu od 16. prosinca 2020., RN/Komisija (T-442/17 RENV);

odbiti prvostupanjsku tužbu;

naložiti drugim strankama u žalbenom postupku snošenje troškova prvostupanjskog postupka;

naložiti drugim strankama u žalbenom postupku snošenje troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava koju čini to što je Opći sud proširio područje predmeta spora vraćenog na ponovno suđenje izvan okvira predmeta spora kako ga je odredio žalbeni sud (točke 41. do 46. pobijane presude). Komisija tvrdi da:

- odluka o opsegu spora vraćenog na ponovno suđenje nije na sudu koji odlučuje u predmetu vraćenom na ponovno suđenje;

- žalbeni sud utvrdio je da se članci 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike odnose na različite situacije. Budući da se prema tim situacijama mora postupati različito, on je stoga prešutno, ali nužno, odlučio da nije postojala povreda načela jednakog postupanja;

- presuda koju je Opći sud donio nakon vraćanja predmeta na ponovno suđenje proturječi presudi povodom žalbe o postojanju diskriminacije, iako je o tom pitanju donesena konačna odluka.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u vezi s kriterijima za ocjenu zakonitosti zakonodavčevih izbora i povredi obveze obrazlaganja (točke 68. do 71. i točka 79. pobijane presude). Komisija tvrdi:

- Opći sud odstupio je od načela u skladu s kojim ocjena zakonitosti akta Unije u pogledu temeljnih prava ne može počivati na navodima koji se temelje na posljedicama tog akta u konkretnom slučaju;

- nezakonitost odredbe Pravilnika ne može se temeljiti na „nerazumnosti“ zakonodavčeva izbora;

- Opći sud nije uzeo u obzir sve elemente koji obilježavaju dvije situacije koje treba usporediti, povređujući tako načela utvrđena u presudi HK/Komisija (C-460/18P).

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju načela nediskriminacije jer je Opći sud utvrdio da su situacije iz članaka 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike (točke 72. do 85. pobijane presude) usporedive. Komisija smatra da:

- datum sklapanja braka nije jedini kriterij za razlikovanje članaka 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike. Razlikovanje se temelji na nizu elemenata koje je Opći sud odbio uzeti u obzir;

- Opći sud trebao je razmotriti cilj minimalnog trajanja braka u dvama odredbama o kojima je riječ čime bi do izražaja došle njihove razlike;

- nije utvrđena diskriminacija na temelju dobi.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju članka 52. prvog stavka Povelje o temeljnim pravima i više povreda obveze obrazlaganja (točke 87. do 88. i 90. do 113. pobijane presude):

prvi dio četvrtog žalbenog razloga temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju članka 52. prvog stavka Povelje o temeljnim pravima koju čini odbijanje razlikovanja posljedica smrti dužnosnika na nadživjelog bračnog druga ovisno o tome da li je brak bio sklopljen prije ili nakon prestanka službe (točke 87. do 88. pobijane presude);

drugi dio četvrtog žalbenog razloga temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju cilja kojim se nastoje spriječiti prijevare i povredi obveze obrazlaganja (točke 90. do 105. pobijane presude);

treći dio četvrtog žalbenog razloga temelji se na povredi koja se tiče prava u tumačenju cilja kojim se nastoji zaštititi financijska ravnoteža mirovinskog sustava Unije (točke 106. do 113. pobijane presude).

____________