Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. júna 2012 – Giannakouris/Komisia

(vec F-83/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na vzdelanie – Podmienky priznania – Odpočítanie príspevku podobného charakteru vyplácaného z iných zdrojov)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxembursko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci E. Bourtzalas a E. Antypas, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie znížiť príspevok na vzdelanie priznaný žalobcovi z dôvodu, že jeho dcéra dostáva finančnú pomoc priznanú iným členským štátom vo forme štipendia a pôžičky

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    K. Giannakouris je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s 38.