Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 lipca 2011 r. – Praskevicius przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-81/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Oczywisty błąd w ocenie – Punkty za osiągnięcia – Porównanie osiągnięć – Uzasadnienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vidas Praskevicius (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i N. B. Rasmussen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD6 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 66.