Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. birželio 5 d.

Byla F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Mokymosi pašalpa – Skyrimo sąlygos – Išskaičiavimas iš kito šaltinio gaunamos panašaus pobūdžio pašalpos“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo E. Chatzidoukakis prašo panaikinti 2010 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimą sumažinti jam skirtą vaiko mokymosi pašalpą ir išskaityti išmokėtas per dideles sumas, nurodytas jo darbo užmokesčio lapeliuose, nes jo sūnus gauna iš valstybės narės kaip stipendiją teikiamą finansinę pagalbą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Mokymosi pašalpa – Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalyje numatytos kumuliacijos draudimo taisyklės taikymo sąlygos tuo atveju, kai iš kito šaltinio gaunama panašaus pobūdžio pašalpa – Taikymas Liuksemburgo teikiamai finansinei pagalbai studentams – Leistinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 dalis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio dėl šeimos išmokų 2 dalyje įtvirtintą kumuliacijos draudimo taisyklę „panašaus pobūdžio“ yra laikomos tik panašios ir tuo pačiu tikslu skirtos išmokos. Sprendžiant, ar išmokos yra panašaus pobūdžio, lemiamas kriterijus yra šių išmokų tikslas.

Šiuo atžvilgiu Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos mokymosi pašalpos ir kaip stipendijos ir paskolos teikiamos Liuksemburgo finansinės pagalbos, kuria siekiama suteikti studentams finansinę paramą, kuri leistų jiems padengti studijų išlaidas ir pragyvenimo išlaidas studijuojant, tikslai panašūs, nes jomis siekiama padengti dalį pareigūno išlaikomo vaiko mokymosi išlaidų.

Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad abiejų pagalbų gavėjai nėra tie patys asmenys. Iš tikrųjų, aplinkybė, kad Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyta pašalpa skirta pareigūnui, o nacionalinę pagalbą gauna vaikas arba ji formaliai skiriama jam, nėra lemiama vertinant, ar šios pagalbos yra panašaus pobūdžio, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalį. Nelemiama ir aplinkybė, kad Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyta pašalpa mokama kaip priedas prie pareigūno atlyginimo, taigi yra susijusi su darbo santykiais, priešingai nei Liuksemburgo finansinė pagalba, kuri mokama vaikui.

(žr. 29, 31, 32, 37 ir 38 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Gelders-Deboeck prieš Komisiją, 106/76, 16 punktas; 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Emer-van den Branden prieš Komisiją, 14/77, 15 punktas; 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Weiβenfels prieš Parlamentą, C‑135/06 P, 89 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. gegužės 10 d. Sprendimo Sens prieš Komisiją, T‑117/89, 14 punktas; 1996 m. birželio 11 d. Sprendimo Pavan prieš Parlamentą, T‑147/95, 41 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo Guarneri prieš Komisiją, F‑62/06, 39, 40 ir 42 punktai.