Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2010 - Giannakouris/Komisia

(vec F-83/10)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Konstantinos Giannakouris (Roodt sur Syre, Luxembursko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie znížiť príspevok na vzdelávanie priznaný žalobcovi s odôvodnením, že jeho dcéra dostáva finančnú pomoc priznanú členským štátom vo forme štipendia a pôžičky

Návrhy žalobcu

zrušiť po prvé rozhodnutie o znížení "príspevku na vzdelávanie", ktorý bol žalobcovi vyplatený tak, ako to vyplýva z výplatnej listiny za február 2010, ako aj dotknutú výplatnú listinu v rozsahu, v akom sa v nej čiastočne znižuje "príspevok na vzdelávanie"; po druhé rozhodnutie Komisie z 26. februára 2010 o znížení "príspevku na vzdelávanie", ktorý bol žalobcovi vyplatený, a o zrážke sumy vo výške 770,85 eura uplatnenej na tento príspevok, pričom zmienka o tejto zrážke sa nachádzala na výplatnej listine za marec 2010; po tretie výplatnú listinu za marec 2010, v ktorej sa znižuje "príspevok na vzdelávanie" vyplatený žalobcovi a v ktorej sa uplatňuje retroaktívna zrážka vo výške 770,85 eura; po štvrté výplatné listiny za apríl až august 2010 v rozsahu, v akom z nich vyplýva čiastočné zníženie "príspevku na vzdelávanie"; po piate rozhodnutie Komisie z 9. júla 2010, ktorým sa výslovne zamieta sťažnosť,

nahradiť žalobcovi sumy, ktoré boli predmetom zrážok, spolu s úrokmi,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________