Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 24. septembrī - Praskevicius/Parlaments

(lieta F-81/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vidas Praskevicius (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu, neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AD6 pakāpē, un prasība atlīdzināt morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 21. jūnija lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 24. novembra lēmumu, kas paziņots 2009. gada 2. decembrī par prasītāja neiekļaušanu to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AD6 pakāpē;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas sekas rada apstrīdēto lēmumu atcelšana un it īpaši klasificēšana AD6 pakāpē, kā arī paaugstināšanas AD6 pakāpē atpakaļejošais spēks, sākot no dienas, kurā šai paaugstināšanai amatā bija jānotiek, proti, no 2009. gada 1. janvāra;

samaksāt prasītājam summu EUR 500 apmērā kā atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________