Language of document :

16. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-142/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid B. Cambier ja A. Paternostre)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudutab hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlust tunnistada tema haigus kutsehaiguseks ja milles tuvastatakse hageja püsiv osaline töövõimetus 20% ulatuses, kinnitades selle tekkimise kuupäevaks 25. veebruari 2010; teiseks nõue hüvitada hagejale põhjustatud mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

tuvastada, et komisjon vastutab mõistliku tähtaja rikkumise ja eri vigade eest, mille sooritasid kas komisjon ise või tema organid, vaadates läbi hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlust tunnistada tema haigus kutsehaiguseks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 2012. aasta 11. jaanuari ja 7. augusti otsused;

mõista komisjonilt hagejale ja tema perele välja hüvitis summas 100 000 eurot, korvamaks hagejale tema haigusest sõltumatult põhjustatud mittevaraline kahju;

tuvastada, et komisjon vastutab eri vigade eest, mille ta sooritas kas ise või mille sooritasid tema organid ja mis aitasid kaasa hageja tervisliku seisundi tekkele, püsimisele ja halvenemisele ning sellest tulenevalt mõista komisjonilt hageja varalise kahju hüvitamiseks välja 1 798 650 eurot ning hageja mittevaralise kahju ja erinevate kulude hüvitamiseks välja 145 850 eurot; sellest kogusummast võib maha arvata 268 679,44 eurot, mis juba tasuti hagejale personalieeskirjade artikli 73 alusel;

kohustada komisjoni maksma 12%-st intressi kõigilt eespool mainitud summadelt, alates 2004. aasta novembrist, mil hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlus oleks võidud lahendada;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________