Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-142/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - B. Cambier un A. Paternostre, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība gan atcelt Komisijas lēmumu par prasītāja saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu iesniegto lūgumu atzīt arodslimību, kurā viņam noteikta daļēja pastāvīga invaliditāte 20 % apmērā un noteikts, ka tā iestājusies kopš 2010. gada 25. februāra, gan atlīdzināt viņam nodarīto morālo un mantisko kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atzīt Komisiju par vainojamu saprātīga termiņa neievērošanā un dažādās kļūdās, kuras Komisija vai tās struktūras ir pieļāvušas, izskatot prasītāja saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu iesniegto lūgumu atzīt arodslimību; vienlaikus

atceļot iecēlējinstitūcijas 2012. gada 11. janvāra un 7. augusta lēmumus;

piespriežot Komisijai samaksāt prasītājam un viņa ģimenei summu EUR 100 000 apmērā, lai atlīdzinātu morālo kaitējumu, kas prasītājam konkrēti nodarīts neatkarīgi no viņa slimības;

atzīt Komisiju par vainojamu dažādās tās pašrocīgi un tās struktūru izdarītās kļūdās, kas veicinājušas prasītāja attiecīgā veselības stāvokļa rašanos, saglabāšanos un pasliktināšanos, un tādēļ piespriest pienākumu samaksāt prasītājam EUR 1 798 650 viņam nodarītā mantiskā kaitējuma atlīdzināšanai un EUR 145 850 par viņam nodarīto morālo kaitējumu, kā arī atlīdzināt dažādas izmaksas. No šīs kopsummas var atskaitīt EUR 268 679,44, kas prasītājam jau ir samaksāti saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu;

piespriest Komisijai pienākumu samaksāt procentus atbilstoši likmei, kas vienāda ar 12 % no iepriekš minētajām summām, par laiku no 2004. gada novembra, kad būtu varēts izskatīt prasītāja lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________