Language of document :

Tožba, vložena 16. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-142/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: B. Cambier in A. Paternostre, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je odločila o zahtevi za priznanje poklicne bolezni, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, in s katero tožeči stranki priznava stopnje delne trajne invalidnosti 20 % ter kot datum konsolidacije določa 25. februar 2010, in povračilo nepremoženjske in premoženjske škode tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da je Komisija odgovorna za prekoračitev razumnega roka in za različne napake, ki so jih ona ali njeni organi storili s takšnim ravnanjem pri preučitvi zahteve za priznanje poklicne bolezni, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov;

odločbi OPI z dne 11. januarja in 7. avgusta 2012 naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži, da mora tožeči stranki in njeni družini plačati znesek 100.000 EUR, namenjen povrnitvi nepremoženjske škode, ki je bila tožeči stranki posebej povzročena neodvisno od njene bolezni;

Komisijo naj se razglasi za odgovorno za različne napake, ki so jih storili ona sama in njeni organi in ki so prispevale k pojavu, k ohranjanju in k poslabšanju zdravstvenega stanja tožeče stranke, in naj se ji zato naloži, da mora tožeči stranki plačati znesek 1.798.650 EUR za nadomestilo premoženjske škode in znesek 145.850 EUR za nepremoženjsko škodo ter razne stroške. Ta skupni znesek se lahko zniža za znesek 268.679,44 EUR, ki je bil tožeči stranki že plačan ob uporabi člena 73 Kadrovskih predpisov;

Komisiji naj se naloži plačilo obresti po obrestni meri 12 % na vse zgoraj navedene zneske, in sicer od novembra 2004 dalje, ki je datum, ko bi bila lahko zahteva tožeče stranka na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov rešena;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________