Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.5.2014 – Alexandrou v. komissio

(Asia F-140/12)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu EPSO/AD/231/12 – Oikeus saada tutustua asiakirjoihin – Sellaisen uudistetun pyynnön hylkääminen, joka koskee oikeutta saada tutustua alkukarsintakokeissa esitettyihin monivalintakysymyksiin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja R. Duta)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota hylkäävä vastaus, joka annettiin kantajan komissiolle esittämään uudistettuun pyyntöön saada tutustua eräisiin kysymyksiin, joita kantajalle esitettiin avoimen kilpailun EPSO/AD/230 231/12 esivalintamenettelyssä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Christodoulos Alexandrou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 26, 26.1.2013, s. 76.