Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2019 r. – Europejski Trybunał Obrachunkowy / Pinxten

(Sprawa C-130/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Europejski Trybunał Obrachunkowy (przedstawiciele: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Karel Pinxten

Żądania strony skarżącej:

Stwierdzenie, że K. Pinxten przestał czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z jego urzędu na mocy art. 285 i 286 TFUE oraz przepisów przyjętych na ich podstawie;

w konsekwencji nałożenie sankcji przewidzianej w art. 286 ust. 6 TFUE, przy czym Trybunał Obrachunkowy pozostawia w gestii Trybunału Sprawiedliwości określenie jej zakresu;

obciążenie K. Pinxtena kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Trybunał Obrachunkowy stawia wobec K. Pinxtena następujące zarzuty:

–    po pierwsze, korzystania w sposób stanowiący nadużycie ze środków Trybunału Obrachunkowego w celu finansowania działalności niezwiązanej lub niezgodnej z jego funkcją członka;

–    po drugie, nadużywania i nielegalnego korzystania z przywilejów podatkowych;

–    po trzecie, dokonywania fałszywych zgłoszeń roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z domniemanymi wypadkami z udziałem pojazdu służbowego oddanego do jego dyspozycji;

–    po czwarte, pełnienia funkcji osoby zarządzającej spółką handlową oraz prowadzenia intensywnej działalności politycznej w ramach partii politycznej, gdy piastował urząd w Trybunale Obrachunkowym;

–    po piąte, stworzenia sytuacji konfliktu interesów poprzez złożenie oferty usług kierownikowi jednostki badanej.

____________