Language of document : ECLI:EU:C:2021:782

Byla C130/19

Europos Sąjungos Audito Rūmai

prieš

Karel Pinxten

 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas

„SESV 286 straipsnio 6 dalis – Su Europos Audito Rūmų nario pareigomis susijusių įsipareigojimų pažeidimas – Teisės į pensiją atėmimas – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo teisėtumas – Audito Rūmų vidaus procedūra – Veikla, nesuderinama su Audito Rūmų nario pareigomis – Komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai – Reprezentacinės ir svečių priėmimo išlaidos – Tarnybinio automobilio naudojimas – Naudojimasis vairuotojo paslaugomis – Interesų konfliktas – Sankcijos proporcingumas“

1.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Pažeidimas – Faktinės aplinkybės, nagrinėjamos baudžiamojoje byloje – Nacionalinio teismo atliktas minėtų faktinių aplinkybių teisinis kvalifikavimas, kuris nėra privalomas Sąjungos teismui

(SESV 286 straipsnio 6 dalis)

(žr. 86–88 punktus)

2.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Pažeidimas – Procedūra – Teisės apskųsti Teisingumo Teismo sprendimą nebuvimas – Pirmosios ir paskutinės instancijos sprendimas – Teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 286 straipsnio 6 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)

(žr. 122–124 punktus)

3.        Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – Tyrimai – Suinteresuotojo asmens teisė būti išklausytam – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 883/2013 9 straipsnio 4 dalis)

(žr. 168–170 punktus)

4.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Pažeidimas – Procedūra – Terminas, per kurį Audito Rūmai gali pareikšti ieškinį – Protingas terminas – Vertinimas kiekvienu atveju

(SESV 286 straipsnio 6 dalis)

(žr. 219, 220, 230 punktus)

5.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Su jų pareigomis susiję įsipareigojimai – Sąvoka – Pirminėje teisėje apibrėžti įsipareigojimai, patikslinti atitinkamos institucijos priimtomis vidaus normomis – Pažeidimas – Tam tikro sunkumo pažeidimas – Apimtis

(SESV 285 straipsnis ir 286 straipsnio 3, 4 ir 6 dalys)

(žr. 234–245 punktus)

6.        Europos Sąjungos teisė – Principai – Teisėtų lūkesčių apsauga – Sąlygos – Administracijos pateiktos aiškios garantijos – Ribos

(žr. 365–370, 372–374 punktus)

7.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Su jų pareigomis susiję įsipareigojimai – Pažeidimas – Nedeklaruotos veiklos, nesuderinamos su Audito Rūmų nario pareigomis, vykdymas – Netinkamas šios institucijos išteklių naudojimas su jos nario funkcijomis nesusijusiai veiklai finansuoti – Interesų konflikto sukėlimas dėl ryšių su audituojamo subjekto vadovu – Labai sunkus pažeidimas

(SESV 286 straipsnio 6 dalis)

(žr. 880 punktą, rezoliucinės dalies 4 punktą)

8.        Audito Rūmai – Narių pareigos – Su jų pareigomis susiję įpareigojimai – Pažeidimas – Sankcija – Teisės į pensiją atėmimas – Vertinimo kriterijai – Proporcingumas

(SESV 286 straipsnio 6 dalis)

(žr. 881–905 punktus, rezoliucinės dalies 5 punktą)

Santrauka

Teisingumo Teismas nusprendė, kad buvęs Europos Audito Rūmų narys pažeidė įsipareigojimus, susijusius su savo pareigomis šioje institucijoje. Jis neteko teisės į du trečdalius pensijos.

K. Pinxten dvi kadencijas nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. buvo Europos Audito Rūmų narys.

Šiuo pagrindu K. Pinxten, be kita ko, buvo kompensuotos įvairios išlaidos ir jis galėjo naudotis tarnybiniu automobiliu. Be to, nuo 2006 m. iki 2014 m. kovo mėn. Audito Rūmai suteikė K. Pinxten vairuotoją.

Audito Rūmai nurodė, kad 2016 m. gavo informacijos apie įvairius K. Pinxten priskiriamus sunkius pažeidimus. 2016 m. liepos 18 d. K. Pinxten buvo informuotas apie dėl jo pateiktą informaciją.

2016 m. spalio 14 d. Audito Rūmų generalinis sekretorius šios institucijos pirmininko nurodymu perdavė Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) bylos medžiagą, susijusią su K. Pinxten veiksmais, dėl kurių galėjo būti patirta nepagrįstų išlaidų iš Sąjungos biudžeto.

2018 m. liepos 2 d. Audito Rūmai gavo galutinę OLAF ataskaitą, kuria užbaigtas tyrimas. Šioje ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad K. Pinxten netinkamai naudojo Audito Rūmų išteklius, vykdydamas veiklą, nesusijusią su jo pareigomis, netinkamai pasinaudojo kuro kortelėmis ir tarnybinio automobilio draudimo sutartimi, neatvyko į darbą be pateisinamos priežasties, nedeklaravo išorės veiklos, perdavė konfidencialią informaciją ir buvo nustatyta interesų konfliktų. Be to, manydama, kad kai kurios atliekant tyrimą atskleistos faktinės aplinkybės galėjo būti nusikalstamos veikos, OLAF perdavė informaciją ir savo rekomendacijas Liuksemburgo teisėsaugos institucijoms.

Pateikęs Audito Rūmams rašytines pastabas, 2018 m. lapkričio 26 d. K. Pinxten buvo išklausytas šios institucijos narių per uždarą posėdį. 2018 m. lapkričio 29 d. uždarame posėdyje Audito Rūmai nusprendė perduoti klausimą dėl K. Pinxten spręsti Teisingumo Teismui pagal SESV 286 straipsnio 6 dalį(1).

Savo ruožtu, atsižvelgdamas į OLAF perduotą informaciją, procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (valstybės prokuroras prie Liuksemburgo apygardos teismo, Liuksemburgas) 2018 m. spalio 1 d. rašte paprašė Audito Rūmų panaikinti K. Pinxten imunitetą nuo jurisdikcijos. 2018 m. lapkričio 15 d. ši institucija patenkino šį prašymą.

2019 m. vasario 15 d. pareikštu ieškiniu Audito Rūmai prašė Teisingumo Teismo konstatuoti, kad K. Pinxten nevykdė su jo pareigomis susijusių įsipareigojimų, ir dėl to skirti SESV 286 straipsnio 6 dalyje numatytą sankciją.

Priimdamas sprendimą iškilmingiausios sudėties – plenarinėje sesijoje, Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad K. Pinxten pažeidė su Audito Rūmų nario pareigomis susijusius įsipareigojimus, kiek tai susiję su:

–      nedeklaruotu ir neteisėtu veiklos politinės partijos valdymo organe vykdymu,

–      netinkamu Audito Rūmų išteklių naudojimu veiklai, nesusijusiai su šios institucijos nario pareigomis, finansuoti tiek, kiek tai nurodyta sprendime,

–      degalų kortelės naudojimu perkant kurą, skirtą tretiesiems asmenims priklausančioms transporto priemonėms, ir

–      interesų konflikto sukėlimu dėl ryšių su audituojamo subjekto vadovu.

Vis dėlto Teisingumo Teismas atmetė Audito Rūmų prieštaravimus, susijusius su:

–      tariamai nedeklaruotu ir neteisėtu nekilnojamojo turto bendrovės valdymo veiklos vykdymu,

–      tuo, kad K. Pinxten vaikas turėjo ir naudojo degalų kortelę, nors nebebuvo K. Pinxten namų ūkio narys,

–      įtarimais pateikus melagingus pareiškimus dėl draudžiamojo įvykio, susijusius su eismo įvykiais, į kuriuos pateko tarnybinė transporto priemonė ir K. Pinxten kabinetui skirtas vairuotojas.

Atsižvelgdamas į šias išvadas, Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš K. Pinxten atimama teisė į du trečdalius pensijos, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos, t. y. 2021 m. rugsėjo 30 d.

Teisingumo Teismo vertinimas

Dėl ieškinio priimtinumo pažymėtina, kad Teisingumo Teismas paeiliui atmetė visus K. Pinxten argumentus, susijusius, pirma, su procedūros nesuderinamumu su teise į veiksmingą teisminę gynybą, antra, su OLAF tyrimo neteisėtumu, trečia, su Audito Rūmų procedūros, skirtos šiam ieškiniui pareikšti Teisingumo Teisme, neteisėtumu, ir, ketvirta, su pavėluotu šio ieškinio pareiškimu. Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad minėtas ieškinys yra priimtinas.

Dėl ieškinio esmės pažymėtina, kad Teisingumo Teismas, priminęs su Audito Rūmų nario pareigomis susijusių įsipareigojimų pobūdį, pabrėžė, kad „su šiomis pareigomis susijusių įsipareigojimų“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal SESV 286 straipsnio 6 dalį, turi būti aiškinama plačiai. Atsižvelgiant į Audito Rūmų nariams patikėtas svarbias užduotis, reikia, kad jie laikytųsi griežčiausių elgesio normų ir visada teiktų pirmenybę Sąjungos bendram interesui ne tik nacionalinių interesų, bet ir asmeninių interesų atžvilgiu. Šiuo požiūriu pirminėje teisėje įtvirtintos Audito Rūmų narių pareigos pakartojamos ir sukonkretinamos šios institucijos priimtose vidaus taisyklėse, kurių šie nariai privalo griežtai laikytis.

Šiuo tikslu Teisingumo Teismas turėjo išnagrinėti visus įrodymus, kuriuos jam pateikė ir Audito Rūmai, kurie turi įrodyti K. Pinxten priskiriamą įsipareigojimų neįvykdymą, ir K. Pinxten. Teisingumo Teismas turi, be kita ko, įvertinti šių įrodymų faktinį teisingumą ir patikimumą, kad nustatytų, ar jų pakanka, kad būtų konstatuotas tam tikro sunkumo pažeidimas, kaip tai suprantama pagal SESV 286 straipsnio 6 dalį.

Taigi išnagrinėjęs visus Audito Rūmų ir K. Pinxten pateiktus įrodymus Teisingumo Teismas nusprendė, kad vykdydamas nedeklaruotą veiklą politinės partijos valdymo organe, nesuderinamą su savo kaip Audito Rūmų nario pareigomis, piktnaudžiaudamas šios institucijos ištekliais, kad finansuotų su šios institucijos nario pareigomis nesusijusią veiklą(2), ir veikdamas taip, kad galėjo kilti interesų konfliktas su audituojamu subjektu, K. Pinxten tapo atsakingas už ypač šiurkščius pažeidimus, todėl pažeidė įsipareigojimus, susijusius su jo kaip šios institucijos nario pareigomis, kaip tai suprantama pagal SESV 286 straipsnio 6 dalį.

Teisingumo Teismas konstatavo, kad dėl šių įsipareigojimų pažeidimo iš principo reikia taikyti sankciją remiantis šia nuostata. Pagal ją Teisingumo Teismas gali skirti sankciją, t. y. atstatydinti suinteresuotąjį asmenį ar atimti iš jo teisę į pensiją ar kitas ją pakeičiančias išmokas.

Nesant tikslių nuostatų SESV 286 straipsnio 6 dalyje dėl joje numatyto teisės į pensiją atėmimo apimties, Teisingumo Teismas gali nuspręsti dėl visos ar dalies šios teisės atėmimo. Vis dėlto ši sankcija turi būti proporcinga Teisingumo Teismo konstatuotų su Audito Rūmų nario pareigomis susijusių įsipareigojimų pažeidimų sunkumui.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad įvairios aplinkybės patvirtina, kad K. Pinxten priskirtini pažeidimai yra ypač sunkūs. Per abi savo kaip Audito Rūmų nario kadencijas K. Pinxten visų pirma tyčia ir pakartotinai pažeidė šioje institucijoje taikomas taisykles, taip nuolat pažeisdamas svarbiausius su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus. K. Pinxten dažnai mėgino nuslėpti šiuos minėtų taisyklių pažeidimus. Be to, K. Pinxten padaryti pažeidimai daugiausia lėmė jo asmeninį praturtėjimą. Dėl K. Pinxten elgesio Audito Rūmams buvo padaryta ne tik didelė finansinė žala, bet ir žala šios institucijos įvaizdžiui ir reputacijai. Galiausiai Audito Rūmams pavesta speciali funkcija nagrinėti Sąjungos išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą ir užtikrinti patikimą finansų valdymą(3) dar padidina K. Pinxten padarytų pažeidimų sunkumą.

Vis dėlto Teisingumo Teismas pažymi, kad kiti aspektai gali sušvelninti K. Pinxten atsakomybę. Pirma, jis įgijo teisę į pensiją dėl darbo, kurį Audito Rūmuose dirbo dvylika metų. Šio darbo kokybė nebuvo ginčijama, nes nuo 2011 m. K. Pinxten savo kolegų netgi buvo išrinktas Audito Rūmų III kolegijos seniūnu. Antra, nors K. Pinxten padaryti su jo pareigomis susijusių įsipareigojimų pažeidimai visų pirma siejami su asmeniniais pasirinkimais ir jis negalėjo nežinoti, kad jie yra nesuderinami su svarbiausiais įsipareigojimais, susijusiais su jo pareigomis, vis dėlto Audito Rūmų vidaus taisyklių netikslumas ir šios institucijos taikomos kontrolės trūkumai sudarė sąlygas tęsti šiuos pažeidimus.

Atsižvelgdamas į visa tai, kas buvo išnagrinėta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal šios bylos aplinkybes teisinga nuspręsti atimti iš K. Pinxten teisę į du trečdalius jo pensijos, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos.


1      SESV 286 straipsnio 6 dalyje numatyta: „Audito Rūmų narys gali būti atleistas iš pareigų arba netekti teisės į pensiją ar kitas vietoj jos mokamas išmokas tiktai tuo atveju, kai Teisingumo Teismas Audito Rūmų prašymu pripažįsta, kad jis nebeatitinka keliamų reikalavimų ar nevykdo su šiomis pareigomis susijusių įsipareigojimų“.


2      Įvairūs pažeidimai, susiję su komandiruočių ir dienpinigių išlaidomis, reprezentacinėmis ir svečių priėmimo išlaidomis, taip pat tarnybinio automobilio naudojimu ir naudojimusi vairuotojo paslaugomis.


3      SESV 287 straipsnio 2 dalis.