Language of document : ECLI:EU:C:2021:782

Mål C130/19

Europeiska unionens revisionsrätt

mot

Karel PINXTEN

 Domstolens dom (plenum) av den 30 september 2021

”Artikel 286.6 FEUF – Åsidosättande av de skyldigheter som följer av ämbetet av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – Berövande av rätten till pension – Rätten till ett effektivt domstolsskydd – Rättsenligheten av utredningen från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – Internt förfarande vid revisionsrätten – Verksamhet som är oförenlig med ämbetet som ledamot av revisionsrätten – Resekostnader och dagtraktamenten – Kostnader för representation och mottagning – Användning av tjänstebil – Användning av chaufförstjänst – Intressekonflikt – Huruvida påföljden är proportionerlig”

1.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Åsidosättande – Omständigheter som undersökts inom ramen för ett straffrättsligt förfarande – Den nationella domstolens rättsliga kvalificering av de faktiska omständigheterna är inte bindande för unionsdomstolen

(Artikel 286.6 FEUF)

(se punkterna 86–88)

2.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Åsidosättande – Förfarande – Rätt att överklaga domstolens avgörande föreligger inte – Beslut som meddelats i första och sista instans – Åsidosättande av rätten till ett effektivt domstolsskydd – Föreligger inte

(Artikel 286.6 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47)

(se punkterna 122–124)

3.        Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – Utredningar – Rätten för den berörda personen att höras – Räckvidd

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 883/2013, artikel 9.4)

(se punkterna 168–170)

4.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Åsidosättande – Förfarande – Frist för revisionsrättens att inleda förfarandet – Rimlig tidsfrist – Bedömning från fall till fall

(Artikel 286.6 FEUF)

(se punkterna 219, 220 och 230)

5.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Skyldigheter som följer av deras ämbete – Begrepp – Skyldigheter som definieras i primärrätten och närmare anges i de interna normer som antagits av den berörda institutionen – Åsidosättande – Fördragsbrott av en viss svårhetsgrad – Räckvidd

(Artiklarna 285.3, 286.3, 286.4 och 286.6 FEUF)

(se punkterna 234–245)

6.        Unionsrätt – Principer – Skydd för berättigade förväntningar – Villkor – Tydliga försäkringar från administrationen – Gränser


(se punkterna 365–370 och 372–374)

7.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Skyldigheter som följer av deras ämbete – Åsidosättande – Utövande av en verksamhet som inte förklarats oförenlig med ämbetet som ledamot av revisionsrätten – Missbruk av institutionens medel för att finansiera verksamhet som inte har något samband med ämbetet som ledamot av nämnda institution – Huruvida det föreligger en intressekonflikt inom ramen för en relation med den ansvarige för en enhet som omfattas av revisioner – Betydande överträdelser av betydande svårighetsgrad

(Artikel 286.6 FEUF)

(se punkt 880 samt punkt 4 i domslutet)

8.        Revisionsrätten – Medlemmarnas skyldigheter – Skyldigheter som följer av deras ämbete – Åsidosättande – Sanktionsåtgärd – Berövande av rätten till pension – Bedömningsunderlag – Proportionalitet

(Artikel 286.6 FEUF)

(se punkterna 881 och 905 samt punkt 5 i domslutet)

Sammanfattning

Domstolen slår fast att en före detta ledamot av Europeiska revisionsrätten har åsidosatt sina skyldigheter enligt ämbetet hos denna institution. Han berövas sin rätt till pension med två tredjedelar.

Karel Pinxten var ledamot av Europeiska revisionsrätten mellan den 1 mars 2006 och den 30 april 2018 och fullgjorde två ämbetsperioder.

Karel Pinxten erhöll bland annat ersättning för olika kostnader och en tjänstebil. Mellan år 2006 och mars 2014 ställde revisionsrätten dessutom en chaufför till Karel Pinxtens förfogande.

Revisionsrätten angav att den under år 2016 fick upplysningar om flera allvarliga oegentligheter som hade lagts Karel Pinxten till last. Karel Pinxten underrättades den 18 juli 2016 om det avslöjande som hade gjorts om honom.

Den 14 oktober 2016 överlämnade revisionsrättens generalsekreterare, på anmodan av denna institutions ordförande, en akt till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) avseende aktiviteter från Karel Pinxtens sida som eventuellt hade lett till otillbörliga kostnader som belastade unionens budget.

Sedan utredningen slutförts mottog revisionsrätten den 2 juli 2018 Olafs slutrapport (nedan kallad Olafs rapport). I rapporten drogs slutsatsen att Karel Pinxten gjort sig skyldig till missbruk av revisionsrättens resurser inom ramen för verksamhet som inte hade samband med hans arbetsuppgifter, missbruk av drivmedelskort, missbruk av avtalet om trafikförsäkring av hans tjänstebil, omotiverad frånvaro, underlåtenhet att anmäla extern verksamhet, utlämnande av konfidentiell information och förekomst av intressekonflikter. Eftersom en del av de omständigheter som hade framkommit i utredningen kunde tänkas utgöra straffbara handlingar, vidarebefordrade Olaf dessutom sina uppgifter och sina rekommendationer till de rättsliga myndigheterna i Luxemburg.

Efter att ha inkommit med skriftliga yttranden till revisionsrätten, hördes Karel Pinxten den 26 november 2018 av institutionens ledamöter inom stängda dörrar. Den 29 november 2018 beslutade revisionsrätten, vid ett sammanträde inom stängda dörrar, att hänskjuta Peter Pinxtens fall till EU-domstolen med tillämpning av artikel 286.6 FEUF(1).

På grundval av den information som Olaf hade överlämnat begärde åklagaren vid Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (distriktsdomstolen i Luxemburg, Luxemburg) i en skrivelse av den 1 oktober 2018 samtidigt att revisionsrätten skulle upphäva Karel Pinxtens immunitet mot rättsliga förfaranden. Den 15 november 2018 beviljade revisionsrätten denna begäran.

Revisionsrätten väckte talan den 15 februari 2019 och yrkade att domstolen skulle fastställa att Karel Pinxten inte längre uppfyllde sina skyldigheter som följer av ämbetet och följaktligen skulle besluta om den sanktion som föreskrivs i artikel 286.6 FEUF.

I plenum, den mest högtidliga sammansättningen, slår domstolen bland annat fast att Karel Pinxten har åsidosatt sina skyldigheter enligt ämbetet som ledamot av revisionsrätten i fråga om

–      utövandet av en oredovisad och olaglig verksamhet i ledningen för ett politiskt parti,

–      missbruk av revisionsrättens medel för att finansiera verksamhet som inte har något samband med ämbetet som ledamot av denna institution, i den omfattning som anges i domen.

–      användning av ett drivmedelskort för inköp av bränsle avsett för fordon som tillhör tredje man, och

–      uppkomsten av en intressekonflikt inom ramen för en relation med den ansvarige för en enhet som omfattas av revisioner.

Domstolen underkänner däremot revisionsrättens invändningar avseende

–      ett påstått oredovisat och olagligt utövande av verksamhet i ledningen för ett privat fastighetsbolag,

–      att ett av Karel Pinxtens barn behållit och använt ett drivmedelskort trots att han inte längre var medlem i hans hushåll.

–      påståenden om oriktiga försäkringsanmälningar i samband med olyckor i vilka tjänstefordon och den chaufför som var placerad i Pinxtens kabinett var inblandade.

Mot bakgrund av dessa konstateranden beslutar domstolen att Karel Pinxten berövas två tredjedelar av sin rätt till pension från och med den dag då domen meddelas i förevarande mål, det vill säga den 30 september 2021.

Domstolens bedömning

Vad gäller frågan huruvida talan kan tas upp till sakprövning underkänner domstolen i tur och ordning samtliga argument som Karel Pinxten har framfört avseende, för det första, att förfarandet är oförenligt med rätten till ett effektivt domstolsskydd, för det andra att Olafs utredning var rättsstridig, för det tredje att förfarandet vid revisionsrätten för att tillåta att talan väcktes vid domstolen var rättsstridigt och, för det fjärde, att talan väckts för sent. Domstolen konstaterar följaktligen att talan kunde tas upp till sakprövning.

Vad gäller talan i sak understryker domstolen, efter att ha erinrat om arten av de skyldigheter som följer av ämbetet som ledamot av revisionsrätten, understrukit att begreppet ”skyldigheter som följer av ämbetet” i den mening som avses i artikel 286.6 FEUF ska ges en vid tolkning. Mot bakgrund av det höga ansvar som anförtrotts revisionsrättens ledamöter är det viktigt att revisionsrättens ledamöter iakttar de strängaste reglerna i fråga om uppförande och alltid ger unionens allmänna intresse företräde inte bara framför nationella intressen, utan även i förhållande till personliga intressen. I detta perspektiv återges och konkretiseras de skyldigheter för revisionsrättens ledamöter som föreskrivs i primärrätten i de interna regler som antagits av denna institution, vilka ledamöterna är skyldiga att iaktta noggrant.

Domstolen ska i detta sammanhang undersöka all bevisning som såväl revisionsrätten har lagt fram för att styrka förekomsten av det fördragsbrott som den har lagt Karel Pinxten till last, som den bevisning som lagts fram av den sistnämnde. Domstolen ska bland annat bedöma huruvida dessa omständigheter är materiellt riktiga och tillförlitliga, för att avgöra om de är tillräckliga för att fastställa att det föreligger ett fördragsbrott av en viss grad av allvar i den mening som avses i artikel 286.6 FEUF.

Efter att ha undersökt all bevisning som hade lagts fram av revisionsrätten och Karel Pinxten, finner domstolen att Karel Pinxten, genom att utöva en oredovisad verksamhet i ledningen för ett politiskt parti, som var oförenlig med hans uppdrag som ledamot av revisionsrätten, genom att missbruka denna institutions medel för att finansiera verksamhet som saknar samband med ämbetet som ledamot av revisionsrätten(2), och genom att agera på ett sätt som kunde skapa en intressekonflikt med en enhet som hade kontrollerats, gjorde sig Karel Pinxten skyldig till oegentligheter av betydande allvar och åsidosatte därigenom de skyldigheter som följer av ämbetet, i den mening som avses i artikel 286.6 FEUF.

Enligt domstolen medför ett åsidosättande av dessa skyldigheter i princip att en sanktionsåtgärd vidtas med stöd av denna bestämmelse. Enligt bestämmelsens lydelse kan domstolen besluta om en sanktion i form av att skilja ledamoten från sitt ämbete eller att denne berövas rätten till pension eller andra förmåner.

I artikel 286.6 FEUF preciseras inte i vilken omfattning den rätt till pension som avses i denna bestämmelse bortfaller, varför domstolen kan besluta att ledamoten helt eller delvis ska berövas sin rätt till pension. Denna sanktion ska emellertid stå i proportion till hur allvarliga de av domstolen konstaterade åsidosättandena av de skyldigheter som följer av ämbetet som ledamot av revisionsrätten är.

Domstolen erinrar i detta avseende om att en rad omständigheter visar att de oegentligheter som kan tillskrivas Karel Pinxten är särskilt allvarliga. Under de två ämbetsperioderna som ledamot av revisionsrätten har Karel Pinxten för det första avsiktligt och vid upprepade tillfällen åsidosatt de bestämmelser som är tillämpliga inom denna institution och har således systematiskt åsidosatt de mest grundläggande skyldigheter som följer av hans ämbete. Karel Pinxten försökte därefter ofta dölja dessa åsidosättanden av nämnda regler. De oegentligheter som Karel Pinxten hade gjort sig skyldig till bidrog dessutom i stor utsträckning till att han berikade sig själv. Dessutom har Karel Pinxtens uppträdande orsakat revisionsrätten en betydande skada inte bara på det ekonomiska planet, utan även med avseende på dess anseende och rykte. Slutligen ökar revisionsrättens särskilda uppgift, att pröva om samtliga inkomster och utgifter varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund(3), ytterligare allvaret i de oegentligheter som har begåtts av Karel Pinxten.

Domstolen noterar emellertid att andra omständigheter kan minska Peter Pinxtens ansvar. För det första förvärvade han sin pensionsrätt på grund av det arbete han utfört under tolv års tjänstgöring vid revisionsrätten. Kvaliteten på detta arbete har emellertid inte ifrågasatts, eftersom Karel Pinxten av sina kolleger till och med valde att arbeta som doyen vid revisionsrättens avdelning III från och med år 2011. Även om de åsidosättanden som Karel Pinxten gjort sig skyldig till i förhållande till de skyldigheter som följer av hans ämbete framför allt hör till ett personligt val som han inte kunde vara ovetande om att de var oförenliga med de mest grundläggande skyldigheter som följer av hans ämbete, har dessa oegentligheters fortbestånd inte desto mindre gynnats av oklarheter i denna institutions interna bestämmelser och tillåtits av bristerna i de kontroller som institutionen har infört.

Mot bakgrund av samtliga omständigheter som prövats anser domstolen att det är skäligt att fastställa att Karel Pinxten ska berövas två tredjedelar av sin rätt till pension från och med dagen för avkunnandet av domen i förevarande mål.


1      I artikel 286.6 FEUF föreskrivs följande: ”En ledamot av revisionsrätten får endast skiljas från sitt ämbete eller berövas rätten till pension eller andra förmåner i dess ställe, om domstolen på begäran av revisionsrätten finner att han inte längre uppfyller de förutsättningar som krävs eller fullgör de skyldigheter som följer av ämbetet”.


2      En rad oegentligheter i samband med traktamenten, ersättning för representation och mottagningar, samt användning av en tjänstebil och chaufförstjänster.


3      Artikel 287.2 FEUF.