Language of document :

Euroopa Kohtu (täiskogu) 30. septembri 2021. aasta otsus – Euroopa Kontrollikoda versus Karel Pinxten

(kohtuasi C-130/19)1

(ELTL artikli 286 lõige 6 – Euroopa Kontrollikoja liikme ametikohast tulenevate kohustuste rikkumine – Pensioniõigusest ilmajätmine – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) uurimise õiguspärasus – Kontrollikoja sisemenetlus – Kontrollikoja liikme ametikohustustega kokkusobimatu tegevus – Lähetuskulud ja päevaraha – Esindus- ja vastuvõtukulud – Ametiauto kasutamine – Autojuhi teenuste kasutamine – Huvide konflikt – Sanktsiooni proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Kontrollikoda (esindajad: C. Lesauvage, J. Vermer ja É. von Bardeleben, hiljem C. Lesauvage)

Kostja: Karel Pinxten (esindaja: advokaat L. Levi)

Resolutsioon

Jätta rahuldamata Karel Pinxteni taotlus peatada menetlus kuni selle kriminaalmenetluse lõppemiseni, mille Luksemburgi ametiasutused algatasid tulenevalt juhtumi nr OC/2016/0069/A 1 kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aruande edastamisest nendele ametivõimudele.

Jätta rahuldamata Karel Pinxteni taotlus kohustada Euroopa Kontrollikoda edastama aruande, mis koostati siseauditi tulemusel, ja teabe selle aruande põhjal võetud meetmete kohta ning selle institutsiooni mis tahes memorandumid siseaudiitori sõltumatuse võimaliku kahjustamise kohta.

Eemaldada toimikust Euroopa Kontrollikoja presidendi e-kiri, mis saadeti 13. veebruaril 2019 selle institutsiooni teistele liikmetele ja peasekretärile ning mille Karel Pinxten esitas kostja vastuse lisas B.10.

Karel Pinxten rikkus Euroopa Kontrollikoja liikme ametikohast tulenevaid kohustusi ELTL artikli 286 lõike 6 tähenduses, kuna ta:

– tegeles deklareerimata ja õigusvastase tegevusega erakonna juhtorganis;

– kuritarvitas kontrollikoja vahendeid, et rahastada tegevusi, mis ei olnud seotud selle institutsiooni liikme ametikohustustega, käesoleva kohtuotsuse punktides 387–799 tuvastatud ulatuses;

– kasutas kütusekaarti kolmandatele isikutele kuuluvate sõidukite jaoks kütuse ostmiseks ja

– tekitas huvide konflikti suhetes auditeeritud üksuse eest vastutava isikuga.

Jätta Karel Pinxten ilma õigusest kahele kolmandikule pensionist alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Euroopa Kohtul puudub pädevus lahendada Karel Pinxteni esitatud hüvitisnõuet.

Jätta Karel Pinxteni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Kontrollikoja kohtukulud.

____________

1 ELT C 148, 29.4.2019.