Language of document :

Tiesas (plēnums) 2021. gada 30. septembra spriedums – Revīzijas palāta/Karel Pinxten

(Lieta C-130/19) 1

(LESD 286. panta 6. punkts – Eiropas Revīzijas palātas locekļa amata uzlikto pienākumu pārkāpums – Tiesību uz pensiju atņemšana – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanas likumība – Revīzijas palātas iekšējā procedūra – Darbība, kas nav saderīga ar Revīzijas palātas locekļa funkcijām – Komandējuma izdevumi un dienas nauda – Reprezentācijas un pieņemšanu izdevumi – Dienesta transportlīdzekļa izmantošana – Šofera pakalpojumu izmantošana – Interešu konflikts – Soda samērīgums)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Revīzijas palāta (pārstāvji: sākotnēji C. Lesauvage, J. Vermer un É. von Bardeleben, vēlāk C. Lesauvage)

Atbildētājs: Karel Pinxten (pārstāvis: L. Levi, advokāte)

Rezolutīvā daļa

Karel Pinxten lūgumu apturēt tiesvedību līdz būs pabeigts kriminālprocess, ko Luksemburgas iestādes ir ierosinājušas pēc Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņojuma par lietu Nr. OC/2016/0069/A 1 nosūtīšanas šīm iestādēm, noraidīt.

Karel Pinxten lūgumu uzdot Eiropas Revīzijas palātai darīt zināmu ziņojumu, kas ir sagatavots iekšējās revīzijas beigās, un pasākumus, kuri ir veikti pēc šī ziņojuma, kā arī ikvienu šīs iestādes piezīmi, kas attiecas uz iespējamiem iekšējā revidenta neatkarības aizskārumiem, noraidīt.

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāja 2019. gada 13. februāra vēstuli, kas ir adresēta pārējiem šīs iestādes locekļiem un tās ģenerālsekretāram un ko Karel Pinxten ir ietvēris iebildumu raksta B.10 pielikumā, izņemt no lietas materiāliem.

Karel Pinxten nav izpildījis pienākumus, kas izriet no viņa kā Eiropas Revīzijas palātas locekļa amata LESD 286. panta 6. punkta izpratnē, saistībā ar:

– nedeklarētu un nelikumīgu darbības veikšanu politiskās partijas pārvaldības struktūrā;

– Revīzijas palātas līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, lai finansētu darbības, kas nav saistītas ar šīs iestādes locekļa funkcijām, šī sprieduma 387.–799. punktā konstatētajā apmērā;

– degvielas kartes izmantošanu, lai iegādātos degvielu, kas ir paredzēta transportlīdzekļiem, kuri pieder trešām personām, un

– interešu konflikta radīšanu attiecībās ar revidējamās vienības atbildīgo personu.

Karel Pinxten zaudē divas trešdaļas no savām pensijas tiesībām no šī sprieduma pasludināšanas dienas.

Prasību pārējā daļā noraidīt.

Tiesas kompetencē nav lemt par Karel Pinxten iesniegto prasību par zaudējumu atlīdzību.

Karel Pinxten sedz savus un atlīdzina Eiropas Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 148, 29.4.2019.