Language of document : ECLI:EU:F:2011:108

PERSONALERETTENS KENDELSE (Anden Afdeling)

7. juli 2011

Sag F-21/11

Antonio Gerardo Pirri

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – person, der kræver status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union – søgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag – manglende overholdelse af den administrative procedure«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Antonio Gerardo Pirri, som er ansat ved Istituto Vigilanza Notturna Gallarate Srl, har nedlagt påstand om, at han tillægges status som kontraktansat ved Kommissionen, og nærmere bestemt ved Centre commun de recherche (JRC), og følgelig om, at Kommissionen tilpligtes at betale løn og andre økonomiske fordele, som han har krav på som ansat, samt til at betale en erstatning for det tab, som han har lidt.

Udfald:      Sagen afvises. Antonio Gerardo Pirri bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – overholdelse af den forudgående administrative procedure

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Inden for rammerne af klageadgangen i henhold til vedtægtens artikel 90 og 91 gælder dels, at et søgsmål for Personaleretten skal være rettet mod en akt, der indeholder et klagepunkt, bestående enten i en afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden eller af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten, eller i, at en af disse myndigheder har undladt at træffe en foranstaltning, der er påbudt i vedtægten, dels at et sådant søgsmål kun kan antages til realitetsbehandling, hvis den pågældende på forhånd har indgivet en klage over den akt, der indeholder et klagepunkt, til ansættelsesmyndigheden eller til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten, i overensstemmelse med vedtægtens artikel 90, stk. 2, og hvis klagen har været genstand for en udtrykkelig eller stiltiende afvisning. I det tilfælde, hvor en tjenestemand eller en ansat, endog en person uden for institutionen, forsøger at opnå, at administrationen træffer en afgørelse for hans vedkommende, skal den forudgående administrative procedure desuden starte med en ansøgning fra den pågældende i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, hvorved ansættelsesmyndigheden eller den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten, opfordres til at træffe den ønskede afgørelse, idet en afvisning af denne ansøgning dernæst kan gøres til genstand for en klage.

(jf. præmis 12)