Language of document : ECLI:EU:F:2011:105

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

7. července 2011

Věc F-18/11

Pasqualino Zaffino

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Osoby, které se domáhají postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Žaloba – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P. Zaffino, zaměstnanec Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., domáhá zejména, aby mu Soud přiznal postavení smluvního zaměstnance Komise, konkrétně Společného výzkumného střediska (SVS) a v důsledku toho, aby Soud uložil Komisi platbu odměn a jiných peněžitých výhod, které mu v tomto postavení přísluší, jakož i platbu náhrady škody za údajně utrpěnou újmu.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Podmínky přípustnosti – Dodržení předchozího administrativního postupu

(Služební řád, články 90 a 91)

V systému právních prostředků upraveném v článcích 90 a 91 služebního řádu musí zaprvé žaloba k Soudu pro veřejnou službu směřovat proti aktu nepříznivě zasahujícímu do právního postavení, který spočívá buď v rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) či orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOPS), nebo v nepřijetí opatření uloženého služebním řádem jedním z těchto orgánů, zadruhé je taková žaloba přípustná jen tehdy, když dotčená osoba předtím podala k OOJ nebo OOPS stížnost proti aktu nepříznivě zasahujícímu do jejího právního postavení v souladu s čl. 90 odst. 2 služebního řádu a tato stížnost byla výslovně či konkludentně zamítnuta. Dále v případě, kdy chce úředník nebo jiný zaměstnanec nebo dokonce osoba mimo orgán dosáhnout toho, aby administrativa přijala ve vztahu k němu rozhodnutí, musí být administrativní postup zahájen žádostí dotčené osoby na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu, aby OOJ nebo OOPS přijal požadované rozhodnutí, přičemž zamítnutí této žádosti může být poté předmětem stížnosti.

(viz bod 12)