Language of document : ECLI:EU:F:2011:105

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 7. júla 2011

Vec F‑18/11

Pasqualino Zaffino

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Osoby, ktoré požadujú postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie – Žaloba – Zjavná neprípustnosť – Nedodržanie konania pred podaním žaloby“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou P. Zaffino, zamestnanec Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., navrhuje Súdu pre verejnú službu, aby mu priznal postavenie zmluvného zamestnanca Komisie, presnejšie Spoločného výskumného centra (JRC), a v dôsledku toho zaviazal Komisiu na zaplatenie odmien a ďalších finančných výhod, ktoré mu v tomto postavení prislúchajú, ako aj náhrady škody za ujmu, ktorú utrpel

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Podmienky prípustnosti – Dodržanie predchádzajúceho administratívneho konania

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

V systéme opravných prostriedkov upravenom v článkoch 90 a 91 služobného poriadku musí žaloba podaná na Súd pre verejnú službu jednak smerovať proti aktu spôsobujúcemu ujmu, ktorý spočíva buď v rozhodnutí menovacieho orgánu (MO) alebo orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ), alebo v tom, že niektorý z týchto orgánov neprijal opatrenie uložené služobným poriadkom, jednak je takáto žaloba prípustná iba vtedy, ak dotknutá osoba predtým podala na MO alebo OOUPZ sťažnosť proti aktu spôsobujúcemu ujmu v súlade s článkom 90 ods. 2 služobného poriadku a ak bola táto žiadosť výslovne alebo implicitne zamietnutá. Navyše v prípade, keď chce úradník alebo zamestnanec, alebo dokonca osoba stojaca mimo inštitúcie, dosiahnuť, aby administratíva prijala rozhodnutie, ktoré sa jej týka, musí predchádzajúce administratívne konanie začať žiadosťou dotknutej osoby podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku vyzývajúcou MO alebo OOUPZ, aby prijali požadované rozhodnutie, pričom proti zamietnutiu tejto žiadosti možno následne podať sťažnosť.

(pozri bod 12)