Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2007 г. - Dominguez Gonzalez / Комисия

(Дело F-88/07)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Juan Dominguez Gonzalez (Girona, Испания) (представител: R. Nicolazzi Angelats, abogado)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя като обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи сумата 20.310,68 евро, без да се включват материалните и нематериалните вреди и съдебните разноски.

Да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба има за предмет обезщетение за вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял вследствие на Решение на Комисията от 20 юли 1999 г., с което се разваля договорът му със Службата за хуманитарна помощ на Европейската общност (ECHO), подписан от жалбоподателя на 1 юли 1999 г., след като е преминал предвидения в този договор медицински преглед.

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят твърди главно, че:

развалянето на договора се основавало на преглед на неговите здравословни проблеми, без да се използват актуални изследвания и поради това без да се вземе предвид действителното му здравословно състояние,

той не е получил отговор на последващите писма, изпратени от него до отговорните лица в ECHO, за да бъде поправена предишната грешка,

Комисията не е изпълнила разпоредбите от договора, които предвиждат, че той може да влезе в сила, след положителна оценка на здравословното състояние на служителя,

е нарушено правото му на защита.

____________