Language of document :

Žaloba podaná dne 29. srpna 2007 - Domínguez González v. Komise

(Věc F-88/07)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Juan Luís Domínguez González (Girona, Španělsko) (zástupce: R. Nicolazzi Angelats, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

uložit žalované zaplatit žalobci částku 20 310,68 eur jako náhradu způsobené škody, která nezahrnuje majetkovou a nemajetkovou újmu a náklady řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem žaloby je náhrada újmy, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku rozhodnutí Komise ze dne 20. července 1999, jímž byla rozvázána smlouva o pracovním poměru mezi žalobcem a Humanitárním úřadem Evropských společenství (ECHO) ze dne 1. července 1999, po lékařském vyšetření stanoveném touto smlouvou.

Na podporu své žaloby žalobce hlavně tvrdí, že:

-    rozvázání smlouvy se zakládá na posouzení jeho zdravotních problémů uskutečněném bez ohledu na aktuální vyšetření, a tedy bez ohledu na jeho skutečný zdravotní stav.

-    neobdržel žádnou odpověď na své následující dopisy zaslané odpovědným pracovníkům ECHO za účelem napravení dřívější nesprávnosti.

-    Komise porušila ustanovení smlouvy stanovící, že posledně uvedená může vstoupit v platnost, pouze když bude zdravotní stav zaměstnance předmětem kladného hodnocení.

-    bylo porušeno právo na obhajobu.

____________