Language of document :

Sag anlagt den 29. august 2007 - Domínguez González mod Kommissionen

(Sag F-88/07)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spanien) (ved abogado R. Nicolazzi Angelats)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en skadeserstatning på 20 310,68 EUR, eksklusiv erstatning for de materielle og personlige skader, og omkostningerne ved sagsanlægget.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Nærværende sagsanlæg er anlagt med henblik på at opnå erstatning for den skade, der efter sagsøgerens opfattelse blev forvoldt ham ved Kommissionens afgørelse af 20. juli 1999, hvorved den kontrakt med Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand (ECHO), som sagsøgeren indgik den 1. juli 1999, blev ophævet, efter at han havde gennemgået den deri fastsatte lægeundersøgelse.

Sagsøgeren har fremsat følgende anbringender til støtte for sit søgsmål:

Kontrakten blev ophævet på grundlag af en undersøgelse af hans helbredsmæssige problemer, der blev foretaget uden brug af tidssvarende prøver, og dermed uden at tage hans faktiske helbredstilstand i betragtning.

Han har ikke fået noget svar på sine efterfølgende skrivelser til ECHO med henblik på at berigtige fejlen.

Kommissionen har tilsidesat kontraktens bestemmelser, der foreskrev, at den først kunne få virkning, når der forelå en positiv vurdering af den ansattes helbredstilstand.

Hans ret til forsvar er blevet tilsidesat

____________