Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (pierwsza izba)

z dnia 9 lipca 2008 r.

Sprawa F-89/07

Jan Kuchta

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Centralnemu

Służba publiczna – Personel EBC – Coroczna ocena wynagrodzeń i premii – Postępowanie za 2006 r. – Ochrona danych osobowych – Komentarze szkodzące karierze zawodowej – Jurysdykcja

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 36.2 Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączonego do traktatu WE, w której J. Kuchta, członek personelu EBC, żąda po pierwsze, zasądzenia od EBC zadośćuczynienia za wyrządzoną mu przez ten Bank krzywdę w związku z przekazaniem pełnej wersji jego sprawozdania z oceny za 2006 r. nowemu przełożonemu w nowym miejscu zatrudnienia, do którego został przeniesiony z początkiem 2007 r., i po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej indywidualną podwyżkę jego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia 2007 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji EBC ustalającej indywidualną podwyżkę wynagrodzenia skarżącego w dniu 1 stycznia 2007 r. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. EBC pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Pozaumowna odpowiedzialność instytucji – Wniosek o symboliczne odszkodowanie

2.      Wspólnoty Europejskie – Wspólnotowe instytucje i jednostki organizacyjne – Wykonywanie uprawnień – Delegacja uprawnień – Przesłanki – Europejski Bank Centralny

(Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, art. 12.3, 36.1; regulamin wewnętrzny kierownictwa Europejskiego Banku Centralnego, art. 5; warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, załącznik I, pkt 6)

1.      Żądanie przez urzędnika w ramach wniosku o naprawienie krzywdy symbolicznego zadośćuczynienia nie zwalnia tego urzędnika od przedstawienia dowodów na okoliczność doznanej krzywdy.

(zob. pkt 36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 26/74 Roquette Frères przeciwko Komisji, 21 maja 1976 r., Rec. s. 677, pkt 24

2.      Jeśli chodzi o delegowanie kompetencji w ramach wspólnotowych instytucji czy jednostek organizacyjnych, organ delegujący – nawet upoważniony do delegowania kompetencji – musi podjąć wyraźną decyzję o ich przekazaniu, a delegacja może dotyczyć wyłącznie ściśle określonych uprawnień wykonawczych. Tym samym o ile kierownictwo Europejskiego Banku Centralnego może, na podstawie pkt 6 załącznika I do warunków zatrudnienia pracowników Banku, delegować kompetencję do określania indywidualnych podwyżek wynagrodzenia, o tyle wydana przez organ inny niż kierownictwo decyzja o takiej treści, w braku jakiejkolwiek delegacji w tym zakresie, jest wydana przez organ niewłaściwy i w związku z tym musi zostać stwierdzona jej nieważność.

Ponadto, niemożność określenia zarówno autora decyzji o indywidualnej podwyżce wynagrodzenia jak i organu, który miał zostać do tego upoważniony w drodze delegacji kierownictwa, narusza zasady dobrej administracji w obszarze zarządzania personelem, które wymagają w szczególności, by podział kompetencji w ramach instytucji wspólnotowej został jasno zdefiniowany i należycie opublikowany. W tym względzie sytuacja organów Europejskiego Banku Centralnego niczym nie różni się od sytuacji organów kierowniczych innych jednostek organizacyjnych i instytucji Wspólnoty w stosunkach ze swoimi pracownikami.

(zob. pkt 53, 54, 59, 61–63)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑409/02 P Pflugradt przeciwko EBC, 14 października 2004 r., Zb.Orz. s. I‑9873, pkt 37; sprawa C‑301/02 P Trolli przeciwko EBC, 26 maja 2005 r., Zb.Orz. s. I‑4071, pkt 43