Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

9 iulie 2008

Cauza F‑89/07

Jan Kuchta

împotriva

Băncii Centrale Europene

„Funcție publică – Personal al BCE – Reevaluarea anuală a salariilor și a primelor – Exercițiul 2006 – Protecția datelor personale – Comentarii ce aduc atingere carierei – Competență”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, prin care domnul Kuchta, membru al personalului BCE, solicită, în primul rând, obligarea BCE la repararea prejudiciului moral pe care i l‑ar fi cauzat prin comunicarea integrală a raportului său de evaluare pentru anul 2006 către superiorul ierarhic din noul serviciu, în care a fost repartizat la începutul anului 2007, și, în al doilea rând, anularea deciziei de stabilire a creșterii individuale a salariului său la 1 ianuarie 2007

Decizia: Anulează decizia BCE de stabilire a creșterii individuale a salariului reclamantului la 1 ianuarie 2007. Respinge restul capetelor de cerere din cererea introductivă. BCE suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Răspundere extracontractuală a instituțiilor – Cerere urmărind obținerea unei despăgubiri simbolice

2.      Comunitățile Europene – Instituții și organisme comunitare – Exercitarea competențelor – Delegări – Condiții – Banca Centrală Europeană

(Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 12.3 și 36.1; Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene, art. 5; Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, anexa I, punctul 6)

1.      În cadrul unei cereri de reparare a prejudiciului formulate de un funcționar, faptul ca acesta nu a solicitat decât o despăgubire simbolică nu îl dispensează să aducă dovezi concludente pentru prejudiciul suferit.

(a se vedea punctul 36)

Trimitere la:

Curte: 21 mai 1976, Roquette Frères/Comisia, 26/74, Rec., p. 677, punctul 24

2.      În ceea ce privește delegarea de competențe în cadrul instituțiilor sau al organismelor comunitare, autoritatea de delegare, chiar abilitată să își delege competențele, trebuie să ia o decizie explicită de transfer al acestora, iar delegarea nu poate privi decât competențele de execuție, definite cu exactitate. Prin urmare, deși Consiliul general al Băncii Centrale Europene poate, în temeiul punctului 6 din anexa I la Condițiile de angajare a personalului băncii, să delege competența de a stabili creșterile salariale individuale, o decizie cu un astfel de obiect, luată de o altă autoritate decât consiliul general, în lipsa oricărei delegări în acest sens, este adoptată de o autoritate necompetentă și trebuie, din această cauză, să fie anulată.

Pe de altă parte, imposibilitatea de stabilire atât a autorului unei decizii individuale de creștere salarială, cât și a autorității care ar fi trebuit să fie abilitată în acest sens prin delegare din partea consiliului general aduce atingere regulilor bunei administrări în domeniul gestionării personalului, care presupun în special ca repartizarea competențelor în cadrul unei instituții comunitare să fie definită în mod clar și să fie legal publicată. În acest sens, organele Băncii Centrale Europene nu se găsesc în niciun caz într‑o situație diferită de aceea a organelor de direcție a altor agenții și organisme comunitare în relațiile cu propriii agenți.

(a se vedea punctele 53, 54, 59 și 61-63)

Trimitere la:

Curte: 14 octombrie 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, Rec., p. I‑9873, punctul 37; 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec., p. I‑4071, punctul 43