Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. - Evraets/Комисия

(Дело F-92/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2006 г. - Умения за работа с трети език)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pascal Evraets (Lambusart, Белгия) (представители: N. Lhoëst, впоследствие N. Lhoëst и S. Fernández Menéndez, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Встъпила страна: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Šulce и M. Simm)

Предмет на делото

Отмяна на решението да не се повишава жалбоподателят в степен AST 4, тъй като не е показал умения за работа с трети език в процедурата за повишаване за 2006 г.

Диспозитив на решението

Отменя решението да не се повишава г-н Evraets в процедурата за повишаване за 2006 г.

Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 283, 24.11.2007 г., стр. 44.