Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

11. prosince 2008

Věc F-92/07

Pascal Evraets

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Rok povýšení 2006 – Schopnost pracovat ve třetím jazyce“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se P. Evraets domáhá zejména zrušení rozhodnutí o jeho nepovýšení v rámci roku povýšení 2006.

Rozhodnutí: Rozhodnutí o nepovýšení žalobce v rámci roku povýšení 2006 se zrušuje. Komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení žalobce. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice podporující Komisi, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Nepředložení napadeného aktu

[Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudu prvního stupně (nyní Tribunál), čl. 44 odst. 3 až 6]

2.      Úředníci – Povýšení – Podmínky – Prokázání schopnosti pracovat ve třetím jazyce

(Služební řád, čl. 45 odst. 2; příloha III, článek 7 a příloha XIII, článek 11)

1.      Jestliže vedoucí soudní kanceláře nevyzval v rozporu s čl. 44 odst. 6 jednacího řádu Soudu prvního stupně žalobce, který ke své žalobě nepřipojil sporné rozhodnutí, aby odstranil nedostatky této žaloby, nemůže jej soud Společenství zbavit takovéto možnosti, aby odstranil nedostatky, tím, že žalobu prohlásí za nepřípustnou pro nedodržení podmínek čl. 44 odst. 4 zmíněného jednacího řádu.

(viz bod 21)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 5. listopadu 2008, Avanzata a další v. Komise, F‑48/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 49 a 50

2.      Článek 45 odst. 2 služebního řádu ve znění vycházejícím z nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, jenž úředníkům stanoví povinnost před jejich prvním povýšením prokázat schopnost pracovat ve třetím jazyce, se uplatní teprve od okamžiku, kdy společná prováděcí pravidla přijatá po vzájemné dohodě orgánů vstoupí v platnost.

Jelikož totiž zákonodárce v každém případě podle článku 11 přílohy XIII služebního řádu vyloučil uplatňování čl. 45 odst. 2 na povýšení nabývající účinku před 1. květnem 2006, nelze tento článek uplatňovat před vstupem zmíněných společných prováděcích pravidel v platnost za podmínek požadovaných zákonodárcem, tj. zaručení jednotného používání v různých orgánech a propojení této nové povinnosti vyplývající ze služebního řádu s tím, aby úředníci měli možnost přístupu ke vzdělávání ve třetím jazyce. Orgán tak tento článek služebního řádu nemůže uplatňovat podle opatření, která sám stanoví.

(viz body 35 až 38)