Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

11. detsember 2008

Kohtuasi F‑92/07

Pascal Evraets

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2006. aasta edutamine – Võime töötada kolmandas keeles

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles P. Evraets palub eeskätt tühistada otsuse mitte edutada teda 2006. aasta edutamise raames.

Otsus: Tühistada otsus mitte edutada hagejat 2006. aasta edutamise raames. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud. Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagiavaldus – Vorminõuded – Vaidlustatud akti esitamata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Üldkohtu kodukord, artikli 44, lõiked 3–6)

2.      Ametnikud – Edutamine – Tingimused – Kolmandas keeles töötamise võime tõendamine

(Personalieeskirjad, artikli 45 lõige 2; III lisa artikkel 7 ja XIII lisa artikkel 11)

1.      Kui kohtusekretär vastupidi Üldkohtu kodukorra artikli 44 lõikele 6 ei palunud hagejal, kes ei lisanud hagiavaldusele vaidlustatud otsust, seda puudust kõrvaldada, ei saa ühenduse kohus temalt seda puuduse kõrvaldamise võimalust võtta, tunnistades hagi nimetatud kodukorra artikli 44 lõike 4 tingimuste täitmata jätmise tõttu vastuvõetamatuks.

(vt punkt 21)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 5 november 2008, kohtuasi F‑48/06: Avanzata jt vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 49 ja 50).

2.      Personalieeskirjade artikli 45 lõike 2 versiooni, mis tuleneb määrusest nr 723/2004, millega muudetakse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi, mis sätestab ametnikule kohustuse tõendada enne esimest edutamist, et ta suudab töötada kolmandas keeles, kohaldatakse alates institutsioonide ühisel kokkuleppel kehtestatud ühiste rakendussätete jõustumise hetkest.

Kuna vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artiklile 11 välistas seadusandja igal juhul artikli 45 lõike 2 kohaldamise enne 1. maid 2006 toimuvatele edutamistele, siis ei saa seda sätet kohaldada enne viidatud ühiste rakendussätete jõustumist seadusandja nõutud tingimustel, milleks on nimelt tagatis, et seda kohaldatakse ühetaoliselt erinevates institutsioonides, ning selle uue personalieeskirjade kohustuse seos ametnike võimalusega osaleda kolmanda keele koolitusel. Seega ei saa institutsioon personalieeskirjade seda sätet kohaldada tema enda kehtestatud eeskirjade alusel.

(vt punktid 35–38)