Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

13. listopadu 2008

Věc F-90/07

Amadou Traore

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Oznámení o volném pracovním místě – Zamítnutí kandidatury žalobce – Přeřazení – Zájem služby“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Traore domáhá zaprvé zrušení rozhodnutí ředitele vnějších služeb generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy ze dne 19. ledna 2007, kterým byla zamítnuta jeho kandidatura na místo dočasného chargé d’affaires delegace Komise v Togu, zadruhé zrušení rozhodnutí ředitele personálního oddělení úřadu pro spolupráci EuropeAid ze dne 12. prosince 2006, kterým byla zamítnuta jeho kandidatura na místo vedoucího operací delegace Komise v Tanzanii, a zatřetí zrušení rozhodnutí o jmenování pana M. a pana S. na uvedená místa, jakož i toho, aby bylo Komisi uloženo nahradit škodu za údajně způsobenou nemajetkovou a majetkovou újmu, vyčíslenou na 3500 eur.

Rozhodnutí: Rozhodnutí ředitele personálního oddělení úřadu pro spolupráci EuropeAid Komise ze dne 12. prosince 2006, kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na místo vedoucího operací delegace Komise v Tanzanii, a rozhodnutí o jmenování pana S. na uvedené místo se zrušují. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Žalobce ponese polovinu vlastních nákladů řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených žalobcem.

Shrnutí

1.      Úředníci – Volné pracovní místo – Upuštění orgánu oprávněného ke jmenování od obsazení pracovního místa prohlášeného za volné ve prospěch přeřazení úředníka s jeho pracovním místem

(Služební řád, články 4 a 29)

2.      Úředníci – Organizační struktura – Určení úrovně obsazovaného pracovního místa

(Služební řád, čl. 7 odst. 1; příloha I, oddíl A)

3.      Úředníci – Žaloba – Žaloba na náhradu škody – Zrušení napadeného protiprávního aktu – Přiměřená náhrada nemajetkové újmy

(Služební řád, článek 91)

1.      I když orgán oprávněný ke jmenování má v tomto směru širokou posuzovací pravomoc, může upustit od obsazení pracovního místa prohlášeného za volné a přijmout opatření přeřazení úředníka s jeho pracovním místem, které nepodléhá ustanovením článků 4 a 29 služebního řádu, pouze tehdy, jsou-li dány objektivní důvody týkající se zájmu služby, jež musí vysvětlit.

(viz body 49 a 50)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. února 1984, Kohler v. Účetní dvůr, 316/82 a 40/83, Recueil, s. 641, bod 22

Soud prvního stupně: 6. července 1993, Rasmussen v. Komise, T‑32/92, Recueil, s. II‑765, bod 37; 27. listopadu 2003, Bories a další v. Komise, T‑331/00 a T‑115/01, RecFP s. I‑A‑309 a II‑1479, body 150 až 153

2.      S výjimkou funkce vedoucího oddělení, pro kterou služební řád ve své příloze I oddíle A stanovuje zvláštní pravidla v případě určení úrovně obsazovaného pracovního místa, vyplývá z obecných zásad práva, jimiž se řídí organizace veřejné službu Společenství, že úroveň obsazovaného pracovního místa má být určena s přihlédnutím k důležitosti povinností svěřených dotčené funkci a pouze s ohledem na zájem služby. Článek 7 odst. 1 služebního řádu výslovně stanoví naposled uvedený požadavek.

(viz bod 83)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 17. května 1995, Kratz v. Komise, T‑10/94, Recueil, s. II‑1455, body 56 až 60; 16. října 1996, Capitanio v. Komise, T‑36/94, Recueil FP, s. I‑A‑449 a II‑1279, bod 57; 16. října 1996, Benecos v. Komise, T‑37/94, Recueil FP, s. I‑A‑461 a II‑1301, bod 56; 19. února 1998, Campogrande v. Komise, T‑3/97, Recueil FP, s. I‑A‑89 a II‑215, bod 30

Soud pro veřejnou službu: 14. prosince 2006, Economidis v. Komise, F‑122/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑179 a II‑A‑1‑725

3.      Až na výjimečné okolnosti představuje zrušení rozhodnutí napadeného úředníkem samo o sobě přiměřené a v zásadě pro náhradu nemajetkové újmy, kterou tento úředník mohl utrpět, dostačující odškodnění.

(viz bod 114)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 27. února 1992, Plug v. Komise, T‑165/89, Recueil, s. II‑367, bod 118; 28. září 1999, Hautem v. EIB, T‑140/97, Recueil FP, s. I‑A‑171 a II‑897, bod 82; 11. září 2002, Willeme v. Komise, T‑89/01, Recueil FP, s. I‑A‑153 a II‑803, bod 97