Language of document : ECLI:EU:C:2004:17

Sommaires

Mål C-453/00


Kühne & Heitz NV
mot
Productschap voor Pluimvee en Eieren(begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het bedrijfsleven)

”Fjäderfäkött – Exportbidrag – Underlåtenhet att begära förhandsavgörande – Definitivt förvaltningsbeslut – Verkningar av en dom som meddelats av domstolen i ett mål om förhandsavgörande efter detta beslut – Rättssäkerhet – Gemenskapsrättens företräde – Samarbetsprincipen – Artikel 10 EG”


Sammanfattning av domen

Medlemsstater – Skyldigheter – Samarbetsskyldighet – Skyldighet för ett förvaltningsorgan att ompröva ett definitivt förvaltningsbeslut för att beakta den tolkning av den relevanta bestämmelsen som domstolen gjort under tiden – Villkor

(Artikel 10 EG och artikel 234 tredje stycket EG)

Samarbetsprincipen i artikel 10 EG ställer krav på att ett förvaltningsorgan, som har att ta ställning till en begäran om omprövning av ett definitivt förvaltningsbeslut, skall ompröva detta för att beakta den tolkning av den relevanta bestämmelsen som domstolen gjort under tiden under följande förutsättningar:

        Förvaltningsorganet har enligt nationell rätt behörighet att ändra beslutet.

        Beslutet i fråga har blivit definitivt som en följd av en dom från en nationell domstol som avgör målet i sista instans.

        Nämnda dom grundas, med hänsyn till rättspraxis från domstolen som meddelats efter denna dom, på en felaktig tolkning av gemenskapsrätten som gjorts utan att domstolen erhållit en begäran om förhandsavgörande i enlighet med föreskrifterna i artikel 234 tredje stycket EG.

        Den berörda parten vände sig till förvaltningsorganet så snart han fått kännedom om denna rättspraxis från domstolen.

(se punkt 28 och domslutet)