Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

ROZSUDEK SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ

ze dne 8. července 2004

ve věci T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG proti Komisi Evropských společenství1

(Hospodářská soutěž - Dohody narušující hospodářskou soutěž - Trhy s ocelovými bezešvými trubkami - Délka trvání porušení - Pokuty)

(Jednací jazyk: němčina)

Ve věci T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG, se sídlem v Mülheim an der Ruhr (Německo), zastoupená K. Klusmannem, advokátem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, proti Komisi Evropských společenství (zmocněnci: M. Erhart a A. Whelan, s adresou pro účely doručování v Lucemburku), jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2003/382/ES ze dne 8. prosince 1999 v řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (věc IV/E-1/35.860-B - Bezešvé ocelové trubky) (Úř. věst. 2003, L 140, s. 1) nebo podpůrně návrh na snížení výše pokuty uložené žalobkyni, Soud (druhý senát), ve složení N.J. Forwood, předseda, J. Pirrung a A.W.H. Meij, soudci, tajemník: J. Plingers, rada, vydal dne 8. července 2004 rozsudek, jehož výrok je následující:

Článek 1 odst. 2 rozhodnutí Komise 2003/382/ES ze dne 8. prosince 1999 v řízení podle článku 81 ES (Věc IV/E-1/35.860-B - Bezešvé ocelové trubky) se zrušuje v rozsahu, v němž stanoví existenci porušení vytýkaného tímto ustanovením žalobkyni před 1. lednem 1991.

Výše pokuty uložené žalobkyni v článku 4 rozhodnutí 2003/382 se stanoví na 12 600 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Žalobkyně a Komise ponesou své náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 135, 13.5.2000