Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo County Court at Birkenhead (Združeno kraljestvo) 30. decembra 2020 – BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(Zadeva C-708/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

County Court at Birkenhead

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BT

Toženi stranki: Seguros Catalana Occidente, EB

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se s členom 13(3) Uredbe št. 1215/20121 zahteva, da se pravna podlaga tožbe, na katero se oškodovanec opira pri uveljavljanju zahtevka proti imetniku police/zavarovancu, nanaša na zadevo v zvezi z zavarovanjem?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali dejstvo, da tožba, ki jo oškodovanec vloži proti imetniku police/zavarovancu, izhaja iz istega dejanskega stanja in se uveljavlja v isti tožbi kot neposredna tožba proti zavarovalnici, zadostuje za utemeljitev ugotovitve, da je tožba oškodovanca zadeva v zvezi z zavarovanjem, tudi če podlaga za tožbo med oškodovancem in imetnikom police/zavarovancem ni povezana z zavarovanjem?

Dalje in podredno, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali dejstvo, da obstaja spor med zavarovalnico in oškodovancem v zvezi z veljavnostjo ali učinkom zavarovalne police, zadostuje za utemeljitev ugotovitve, da je tožba oškodovanca zadeva v zvezi z zavarovanjem?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali zadostuje, da je pritegnitev imetnika police/zavarovanca k neposredni tožbi proti zavarovalnici dovoljena s pravom, ki ureja neposredno tožbo proti zavarovalnici?

____________

1 Uredba EU št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).