Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 22. decembra 2020 – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(vec C-695/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Fenix International Limited

Odporca: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálna otázka

Je článok 9a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/20111 z 15. marca 2011, ktorý bol vložený článkom 1 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/20132 zo 7. októbra 2013, neplatný na základe toho, že ide nad rámec vykonávacej právomoci alebo povinnosti Rady stanovenej v článku 397 smernice Rady 2006/112/ES3 z 28. novembra 2006 v rozsahu, v akom mení a/alebo dopĺňa článok 28 smernice 2006/112/ES?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1).

2 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 284, 2013, s. 1).

3 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).