Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pécsi Törvényszék (Maďarsko) dne 15. května 2015 – Hőszig Kft v. Alstom Power Thermal Services

(Věc C-222/15)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Pécsi Törvényszék

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Hőszig Kft

Žalovaná: Alstom Power Thermal Services

Předběžné otázky

I – V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I1 ) (dále jen „nařízení č. 593/2008“):

Může soud členského státu vykládat výraz „vyplývá-li však z okolností“, který je obsažen v čl. 10 odst. 2 nařízení č. 593/2008, v tom smyslu, že přezkum „okolností, které musí být zohledněny“ za účelem určení toho, zda je přiměřené předpokládat, že nebyl projeven souhlas v souladu s právem země obvyklého bydliště smluvní strany, má zahrnovat okolnosti uzavření smlouvy, předmět smlouvy a plnění smlouvy?

Má být účinek, na nějž odkazuje čl. 10 odst. 2 a který je důsledkem situace popsané výše v bodě 1, vykládán v tom smyslu, že pokud se některá smluvní strana odvolá [na právo země svého obvyklého bydliště] a na základě toho pak z okolností, jež musí být zohledněny, vyplyne, že projevení souhlasu s použitelným právem podle odstavce 1 nebylo přiměřeným účinkem chování této smluvní strany, musí soud posoudit existenci a platnost smluvního ustanovení na základě práva země obvyklého bydliště smluvní strany, která se na toto právo odvolala?

Může soud tohoto členského státu vykládat čl. 10 odst. 2 nařízení č. 593/2008 v tom smyslu, že soud může volně posoudit – s ohledem na veškeré okolnosti daného případu –, zda s přihlédnutím k okolnostem, které musí být zohledněny, nebylo projevení souhlasu s použitelným právem ve smyslu čl. 10 odst. 1 přiměřeným účinkem chování smluvní strany?

V případě, že se – v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení č. 593/2008 – kterákoli smluvní strana za účelem zjištění, že neprojevila souhlas, odvolá na právo země svého obvyklého bydliště, musí vzít soud členského státu v úvahu právo země obvyklého bydliště této strany v tom smyslu, že na základě práva této země a s ohledem na zmíněné „okolnosti“ nepředstavuje souhlas této strany s právem určeným ve smlouvě přiměřené chování?Má se v takovémto případě mít za to, že je v rozporu s právem Společenství takový výklad uplatněný soudem členského státu, podle něhož přezkum „okolností“ za účelem určení, zda je přiměřené předpokládat, že nebyl projeven souhlas, zahrnuje okolnosti uzavření smlouvy, předmět smlouvy a plnění smlouvy?II – V souvislosti s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I ) (dále jen „nařízení č. 44/2001“)

:

Je v rozporu s čl. 23 odst. 1 nařízení č. 44/2001 výklad uplatněný soudem členského státu, podle něhož je nezbytné jmenovat konkrétní soud, nebo – s ohledem na bod 14 výše uvedeného nařízení – postačuje, pokud lze vůli nebo záměr smluvních stran jednoznačně vyvodit ze znění smlouvy?1.1    Je v souladu

s čl. 23 odst. 1 nařízení č. 44/2001 výklad uplatněný soudem členského státu, podle něhož je ustanovení o soudní příslušnosti, které je obsaženo v obecných smluvních podmínkách jedné ze smluvních stran a jejímž

p

rostřednictvím smluvní strany stanovily, že veškeré spory přímo nebo nepřímo se týkající platnosti, plnění nebo ukončení objednávky, které nebudou smluvní strany moci smírně vyřešit, podléhají výlučné a konečné jurisdikci soudů ve městě určitého členského státu – konkrétně soudů v Pa

ř

íži –, dostatečně přesné, neboť z jeho znění lze jednoznačně vyvodit – s ohledem na bod 14 odůvodnění zmíněného nařízení – vůli nebo záměr smluvních stran ohledně určení tohoto členského státu?

____________

1 Úř. věst. L 177, s. 6. Úř. věst. L 12, s. 1.