Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pécsi Törvényszék (Ungari) 15. mail 2015 – Hőszig Kft versus Alstom Power Thermal Services

(kohtuasi C-222/15)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pécsi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hőszig Kft

Kostja: Alstom Power Thermal Services

Eelotsuse küsimused

I.    Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) [edaspidi „määrus nr 593/2008”]

1.    Kas liikmesriigi kohus võib tõlgendada määruse nr 593/2008 artikli 10 lõikes 2 kasutatud väljendit „asjaoludest ilmneb” nii, et „asjaolude, mida tuleb arvesse võtta”, analüüsimisel selleks, et te

usele] tugines?2.    Kas kõnealuse liikmesriigi kohus võib tõlgendada määruse nr 593/2008 artikli 10 lõikes 2 sätestatut nii, et kohus võib kaalutlusõiguse alusel – kõigi juhtumi asjaoludega arvestades – hinnata, et arvestades asjaoludega, mida tuleb arvesse võtta, ei olnud nõustumus vastavalt artikli 10 lõikele 1 kohaldatava õigusega poole tegevuse mõistlik tagajärg?3.    Kas juhul, kui pool tugineb – vastavalt määruse nr 593/2008 artikli 10 lõikele 2 – oma nõustumuse puudumise tõendamiseks oma hariliku viibimiskoha riigi õig

usele, peab liikmesriigi kohus võtma arvesse selle poole hariliku viibimiskoha riigi õigust selleks, et välja selgitada, kas nimetatud „asjaolusid” arvestades ei kujutanud selle poole nõustumus lepingus määratud õiguse kohaldamisega endast mõistlikku tegevust?3.1.    Kas sellisel juhul on ühenduse õigusega vastuolus liikmesriigi kohtu selline tõlgendus,

mille kohaselt „asjaolude” analüüsimisel selleks, et teha kindlaks, kas nõustumuse puudumine on mõistlik, on kohane tugineda lepingu sõlmimise asjaoludele, lepingu objektile ja lepingu täitmisele?II.    Seoses nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüssel I) [edaspidi „määrus nr 44/2001”]1.    Kas määruse nr 44/2001 artikli

 23 lõikes 1 sätestatuga on vastuolus liikmesriigi kohtu tõlgendus, mille kohaselt on vaja viidata konkreetsele kohtule, või – arvestades selle määruse põhjenduses 14 sätestatuga – piisab sellest, kui sõnastusest nähtub üheselt poolte tahe või kavatsus?1.1.    Kas määruse nr 44/2001 artikli 

23 lõikes 1 sätestatuga on kooskõlas liikmesriigi kohtu tõlgendus, mille kohaselt ühe poole koostatud lepingu tüüptingimustes sisalduv kohtualluvuse klausel, mille kohaselt pooled on kokku

leppinud, et tellimuse kehtivuse, täitmise ja lõpetamisega seoses tekkinud või nende aspektidega seonduvad vaidlused, mille lahenduses pooled kokkuleppele ei jõua, kuuluvad ühe konkreetse liikmesriigi konkreetse linna kohtute (käesoleval juhul Pariisi kohtute) ainupädevusse nende lõplik

ku lahendamist puudutavas, on piisavalt selge, et selle sõnastusest nähtuks üheselt – arvestades selle määruse põhjenduses 14 sätestatuga – poolte tahe või kavatsus seoses viidatud liikmesriigiga?

____________

1     ELT L 177, lk 6.     EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.