Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 15. maijā iesniedza Pécsi Törvényszék (Ungārija) – Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(lieta C-222/15)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pécsi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hőszig Kft.

Atbildētāja: Alstom Power Thermal Services

Prejudiciālie jautājumi

I    Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 1 (turpmāk tekstā –“Regula Nr. 593/2008”):

Vai Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktā rodamo formulējumu “no apstākļu kopuma izriet” dalībvalsts tiesa drīkst interpretēt tādējādi, ka to “vērā ņemamo apstākļu kopuma” – pēc kura nosakāms, vai saskaņā ar attiecīgā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem ir loģiski, ka piekrišana nolīgtajam nav dota, - vērtējumam ir jāattiecas uz līguma noslēgšanas, priekšmeta un izpildes apstākļu kopumu?

1.1)    Vai no iepriekšējā 1. punktā aprakstītās situācijas izrietošās sekas 10. panta 2. punkta izpratnē jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja, kādam no līdzējiem atsaucoties [uz savas pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem], no vērā ņemamo apstākļu kopuma ir redzams, ka saskaņā ar šā panta 1. punktu izdarītā piekrišana piemērojamajiem tiesību aktiem nebija šā līdzēja rīcības loģiskas sekas, jautājums par to, vai ir šāda līguma klauzula, un vai tā ir spēkā esoša, tiesai ir jāizvērtē saskaņā ar tā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem, kurš uz to šādi atsaucies?

Vai šīs dalībvalsts tiesa drīkst interpretēt Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktu tādējādi, ka tiesa drīkst brīvi pēc saviem ieskatiem – ņemot vērā lietas apstākļu kopumu – novērtēt, vai saskaņā ar 10. panta 1. punktu izdarītā piekrišana tam, kādi tiesību akti ir piemērojami, ievērojot vērā ņemamo apstākļu kopumu, nav šā līdzēja rīcības loģiskas sekas?

Vai gadījumā, ja – saskaņā ar Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktu – kāds no līdzējiem atsaucas uz savas pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem, lai pierādītu, ka tas nolīgtajam nav devis savu piekrišanu, dalībvalsts tiesai ir jāņem vērā šā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību akti, lai noskaidrotu, vai saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem, ievērojot minēto “apstākļu kopumu”, šā līdzēja piekrišana līgumā norādīto tiesību aktu piemērojamībai nebija loģiska rīcība?3.1)    Vai šajā gadījumā Kopienu tiesībām ir pretrunā, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka to “apstākļu kopuma”, pēc kura nosakāms, vai ir loģiski, ka piekrišana nolīgtajam nav dota, vērtējums attiecas uz līguma noslēgšanas, priekšmeta un izpildes apstākļu kopumu?II    Saistībā ar Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Brisele I)  (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 44/2001”):Vai Regulas Nr. 44/2001 23. panta 1. punktā noteiktajam ir pretrunā, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka jānorāda konkrēta tiesa, vai tomēr – ņemot vērā minētās regulas preambulas 14. apsvērumā teikto – ir pietiekami, ka no formulējuma ir nešaubīgi secināma līdzēju griba jeb n

odoms?1.1    Vai ar Regulas Nr. 44/2001 23. panta 1. punktā noteikto ir saderīgi, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka piekritības atzīšanas klauzula, kas iekļauta kāda no līdzējiem vispārīgajos tipveida līgumnoteikumos un kurā līdzēji ir noteikuši, ka strīdus, kas

vai nu izriet no pasūtījuma spēkā esamības, izpildes vai izbeigšanas, vai rodas saistībā ar iepriekš minēto un kurus līdzējiem neizdodas izšķirt miermīlīgi, galīgi izskatīt ir tikai un vienīgi kādas dalīb

valsts konkrētā pilsētā esošu tiesu – konkrēti, Parīzes tiesu – piekritībā, ir pietiekami konkrēta, jo no tās formulējuma – ņemot vērā minētās regulas preambulas 14. apsvērumā teikto – ir nešaubīgi secināma līdzēju griba jeb nodoms jautājumā par norādīto dalībvalsti?

____________

1     OV L 177, 6. lpp.     OV 200

1, L 12, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nod., 4. sēj., 42. lpp.