Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Pécsi Törvényszék (Ungern) den 15 maj 2015 – Hőszig Kft. mot Alstom Power Thermal Services

(Mål C-222/15)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pécsi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Hőszig Kft.

Svarande: Alstom Power Thermal Services

Tolkningsfrågor

I)    Angående Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)( ) [nedan kallad förordning nr 593/2008

artikel 10.2, av den situation som beskrivs i punkt 1, tolkas så, att när det på grund av en parts åberopande [av lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort] framgår av de omständigheter som ska beaktas att samtycket avseende tillämplig lag i enlighet med artikel 10.1 inte var en rimlig verkan av denna parts uppträdande, domstolen ska bedöma avtalsvillkorets förekomst och giltighet enligt lagen i det land där den som har gjort ett sådant åberopande har sin vanliga v

istelseort?Kan den nationella domstolen i denna medlemsstat tolka artikel 10.2 i förordning nr 593/2008 så, att – med beaktande av samtliga omständigheter i målet – nämnda domstol kan göra en skönsmässig bedömning av huruvida, mot bakgrund av de omständigheter som ska beaktas, samtycket till tillämplig lag enligt artikel 10.1 inte var en rimlig verkan av partens agerande?För det fall att någon av parterna med stöd av artikel 10.2 i förordning nr 593/2008 åberopar lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort f

ör att få fastställt att han inte har samtyckt till avtalet eller avtalsbestämmelsen, ska den nationella domstolen i en medlemsstat beakta lagen i det land där nämnda part har sin vanliga vistelseort i den meningen att, enligt lagen i detta land och med beaktande av de nämnda ”omständigheterna”, denna parts samtycke till den lag som pekas ut i avtalet inte var e

tt rimligt uppträdande?3.1.    Om detta är fallet: Utgör gemenskapsrätten hinder för att en nationell domstol i en medlemsstat gör en tolkning enligt vilken bedömningen av ”omständigheterna” för att avgöra huruvida det var rimligt att samtycke har getts avser omständigheterna kring ingåendet av avtalet, föremålet för avtalet och fullgörandet av avtalet?II – Angående rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I)( ) [n

edan kallad förordning nr 44/2001] ):1)    Utgör bestämmelserna i artikel 23.1 i förordning nr 44/2001 hinder för att en nationell domstol i en medlemsstat tolkar dessa bestämmelser så, att det krävs att en viss bestämd domstol utpekas, eller är det – med beaktande av vad som anges i skäl 14 i nämnda förordning – tillräckligt att

parternas önskan eller avsikt entydigt framgår av ordalydelsen?1.1    Kan en nationell domstol i en medlemsstat tolka artikel 23.1 i förordning nr 44/2001 så, att en prorogationsklausul, som ingår i den ena partens allmänn

a avtalsvillkor, enligt vilken parterna överenskommer om att domstolarna i en viss stad i en viss medlemsstat – i förevarande fall domstolarna i Paris – har exklusiv behörighet för att slita tvister som uppkommer i anledning av beställningssedelns giltighet, utförande eller avslutande vilka inte kan lösas genom en överenskommelse mellan parterna, är till

räckligt precis för att – mot bakgrund av vad som anges i skäl 14 i nämnda förordning – parternas önskan eller avsikt avseende den utpekade medlemsstaten ska anses entydigt framgå av dess ordalydelse?

____________

( ) EUT L 177, s. 6. ( ) EGT L 12, s. 1.