Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 7. jūlija spriedums (Pécsi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(lieta C-222/15) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Jurisdikcijas noteikšanas klauzula – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 23. pants – Vispārīgajos noteikumos iekļauta klauzula – Pušu piekrišana minētajiem noteikumiem – Šādas klauzulas spēkā esamība un precizitāte

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pécsi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hőszig Kft.

Atbildētāja: Alstom Power Thermal Services

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 23. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda jurisdikcijas noteikšanas klauzula kā pamatlietā aplūkotā, kura, pirmkārt, ir ietverta pasūtītāja vispārīgajos iegādes noteikumos, kas ir minēti instrumentos, kuri veido starp šīm pusēm noslēgtos līgumus, un kas ir tikuši nosūtīti līdz ar šo līgumu noslēgšanu, un kurā, otrkārt, par kompetentajām tiesām ir norādītas kādas dalībvalsts pilsētas tiesas, atbilst minētās tiesību normas prasībām attiecībā uz pušu piekrišanu un šādas klauzulas satura precizitāti.

____________

1     OV C 245, 27.7.2015.