Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Pécsi Törvényszék - Ungern) – Hőszig Kft. mot Alstom Power Thermal Services

(C-222/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Prorogationsklausul – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 23 – Klausul som ingår bland de allmänna avtalsvillkoren – Parternas samtycke till dessa avtalsvillkor – En sådan klausuls giltighet och exakthet)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pécsi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Hőszig Kft.

Svarande: Alstom Power Thermal Services

Domslut

Artikel 23.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en prorogationsklausul, såsom den i fråga i det nationella målet, vilken återfinns i beställarens allmänna leveransvillkor, vilka nämns i de handlingar som dokumenterar avtalen mellan parterna och översändes i samband med att avtalen ingicks, och vilken pekar ut domstolarna i en stad i en medlemsstat som behöriga, uppfyller kraven i den bestämmelsen angående parternas samtycke och exaktheten vad gäller klausulens innehåll.

____________

(1 ) EUT C 245, 27.7.2015.