Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 lutego 2013 r. – M przeciwko EMA

(Sprawa F-47/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 227 z 28.7.2012, s. 37.