Language of document :

Жалба, подадена на 10 април 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-45/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: N. Visan, Lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не поднови договора на жалбоподателя като договорно нает служител

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Делегацията на ЕС в Република Молдова от 27 и 28 юли 2011 г. да не поднови трудовия договор на жалбоподателя и да се отмени решението на Европейската комисия, ГД „Човешки ресурси“, D.2, от 16 януари 2011 г. по административна жалба на жалбоподателя № R/687/11, подадена на основание член 90, параграф 2,

да се разпореди на Европейската комисия да възстанови на работа жалбоподателя в друга делегация на ЕС, така че жалбоподателят да запази правата, придобити по време на изпълнението на неговия трудов договор от 2008 г. до 2011 г. в Делегацията на ЕС в Молдова (приключен срок за изпитване, придобити точки за повишаване в стъпка), и да гарантира, че новата длъжност ще бъде съвместима с профила от изпитите за подбор EPSO/CAST, които жалбоподателят е издържал през 2007 г.,

да се разпореди на ответника да признае публично грешката, допусната от Делегацията на ЕС в Република Молдова да предложи на жалбоподателя длъжността „chargé de mission adjoint“, грешка, довела до невъзможността да се осигури прилагане на клаузата за подновяване по член 4, параграф 2 от първия ден на трудовия договор, до класирането на жалбоподателя в по-ниска функционална група и до възлагането на жалбоподателя, от 2008 г. до 2011 г., на задачи, които са под предвидените в длъжностната му характеристика,

да се осъди ответника да заплати обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от 2008 г. до 2011 г. поради горепосочените пропуски. Вредите следва да се изчислят на месечна база и да съответстват на разликата между заплатата на жалбоподателя и заплатата на члена на местния персонал за целия период от 2008 до 2011 г., поради това, че Делегацията: а) съзнателно е възложила на жалбоподателя задачи, които са идентични на възложените на члена на местния персонал, въпреки техните много различни длъжностни характеристики, б) е направила всичко, за да не може жалбоподателят да изпълнява задачите и да поема функциите, които съответстват на неговата длъжностна характеристика, в) постоянно е отричала, че длъжността на жалбоподателя включва заместване на ръководителя на секция „FCA“.

да се осъди ответника да заплати обезщетение за периода „от 10 ноември 2011 г. — до възстановяването на работа в друга делегация или институция на ЕС“ за претърпените имуществени и неимуществени вреди от жалбоподателя в резултат на решението на Делегацията на ЕС в Република Молдова от 27 и 28 юли 2011 г. да не поднови неговия договор като договорно нает служител от категория „член 3а“. Вредите следва да се изчислят на базата на месечната заплата на жалбоподателя за целия период от 10 ноември 2011 г. до възстановяването му на работа.

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.