Language of document :

Kanne 10.4.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-45/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: lakimies N. Visan)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, että kantajan työsopimusta ei uusita.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava EU:n edustuston Moldovan tasavallassa 27. ja 28.7.2011 tekemä päätös olla uusimatta kantajan työsopimusta sekä Euroopan komission DG.HR.D.2:n 16.1.2011 päivätty päätös kantajan 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemästä valituksesta nro R1687/11.

Euroopan komissio on velvoitettava ottamaan kantaja jonkin toisen EU:n edustuston palvelukseen niin, että kantaja säilyttää oikeudet, jotka hän on hankkinut vuodesta 2008 vuoteen 2011 kestäneen työsopimuksen suoritusaikana EU:n edustustossa Moldovassa (koeaika on suoritettu, palkkaluokan nousuun vaikuttavia pisteitä on kertynyt), ja varmistamaan, että uusi tehtävä vastaa kantajan hyväksytysti vuonna 2007 suorittaman EPSO/CAST-kilpailun profiilia.

Vastaaja on velvoitettava tunnustamaan julkisesti EU:n edustuston Moldovan tasavallassa tekemä virhe sillä hetkellä, kun se tarjosi ”Charge de Mission Adjoint” -tehtävää kantajalle – virhe, joka on johtanut siihen, että sopimuksen ensimmäisestä päivästä lukien on ollut mahdotonta varmistaa 4 artiklan 2 kohdassa olevan uusimislausekkeen noudattaminen, siihen, että kantaja on joutunut alempaan tehtävään ja siihen, että hänelle on annettu tehtäviä, jotka ovat alemmantasoisia kuin se työ, joka kuului kantajan työnkuvaukseen vuodesta 2008 vuoteen 2011.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan se henkinen kärsimys, joka vuodesta 2008 vuoteen 2011 on edellä mainituista virheistä aiheutunut. Vahingon määrä on laskettava kuukausittain kantajan ja paikallisen toimihenkilön palkan erotuksena koko ajanjakson 2008–2011 ajalta sen vuoksi, että edustusto on a) tarkoituksellisesti antanut kantajalle samoja tehtäviä kuin paikalliselle toimihenkilölle, vaikka heillä oli hyvin erilaiset työnkuvaukset, b) edustusto on tehnyt kaikkensa, jotta kantaja ei suorittaisi työnkuvausta vastaavia tehtäviä/ottaisi vastaan sitä vastaavaa oikeaa tehtävää, c) jatkuvasti kieltänyt sen, että kantajan tehtävään kuuluisi raha-asioista, sopimuksista ja tilintarkastuksesta vastaavan osaston (FCA) päällikön sijaisena toimiminen.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta ajanjaksolta, joka alkaa 10.11.2011 ja päättyy siihen, että kantaja otetaan uudelleen palvelukseen johonkin toiseen EU:n edustustoon – EU:n toimielimeen, aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, jota kantajalle on aiheutunut EU:n edustuston Moldovan tasavallassa 27. ja 28.7.2011 tekemästä päätöksestä olla uusimatta kantajan sopimusta sopimussuhteisena toimihenkilönä palkkaluokassa 3a). Korvaus on laskettava kantajan kuukausipalkan perusteella koko siltä ajanjaksolta, joka alkaa 10.11.2011 siihen saakka, kunnes hänet on otettu uudelleen palvelukseen.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.