Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AST/111/10 o niewpisaniu nazwiska strony skarżącej na listę laureatów tego konkursu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AST/111/10 o niewpisaniu nazwiska strony skarżącej na listę laureatów tego konkursu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.