Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. november 2001 i sag T-65/96 DEP, Kish Glass & Co. Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Fastsættelse af sagsomkostninger ( nødvendige udgifter, som parterne har afholdt med henblik på sagens behandling ( advokatsalærer)

    (Processprog: engelsk)

I sag T-65/96 DEP, Kish Glass & Co. Ltd, Dublin, ved solicitor M. Byrne, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: R. Lyal, R. Caudwell og B. Doherty), støttet af Pilkington United Kingdom Ltd, Saint-Helens, Merseyside (Det Forenede Kongerige), ved solicitor J. Kallaughter, avocats A. Weitbrecht og M. Hansen, og med valgt adresse i Luxembourg, angående en begæring om fastsættelse af de sagsomkostninger, som sagsøgeren skal erstatte intervenienten Pilkington United Kingdom Ltd i medfør af Rettens dom af 30. marts 2000 i sag T-65/96, Kish Glass mod Kommissionen (Sml. II, s. 1885), har Retten (Fjerde Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne V. Tiili og P. Mengozzi; justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González, den 8. november 2001 afsagt kendelse, hvis konklusion lyder således:

De sagsomkostninger, som Kish Glass & Co. Ltd skal erstatte intervenienten Pilkington United Kingdom Ltd, fastsættes til i alt 1 200 000 BEF.

____________

1 - (EFT C 210 af 20.7.1996.