Language of document :

Žaloba podaná dne 23. května 2007 - R v. Komise

(Věc F-49/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: R (zástupce: O. Martins, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit žalobu za přípustnou;

v případě potřeby prohlásit zrušení rozhodnutí ze dne 13. února 2007, kterým Komise zamítla stížnost a žádost žalobkyně o náhradu škody ze dne 8. listopadu 2006 a rozhodnutí ze dne 19. prosince 2005;

v případě potřeby prohlásit neexistenci všech zkušebních dob úředníka, jakož i všech aktů přijatých za těchto okolností nebo prohlásit zrušení všech přípravných a odvozených aktů nebo aktů směřujících k prodloužení trvání účinků zprávy o ukončení zkušební doby úředníka ze dne 10. ledna 2005, a zejména takzvané mezitímní zprávy ze dne 11. srpna 2004, sdělení paní X ze dne 13. dubna 2005 a aktu oprávněného ke jmenování (OOJ) o opětovném přidělení ze dne 3. března 2005;

v případě potřeby prohlásit částečné zrušení zprávy o ukončení zkušební doby dočasného úředníka "výzkumu", jak byla dokončena dne 18. května 2004, ve vztahu k poznámkám uvedeným spolupodepisujícím úředníkem;

v případě potřeby prohlásit zrušení sdělení generálního ředitele DG ADMIN ze dne 20. července 2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o pomoc ze dne 11. listopadu 2004 na základě článku 24 služebního řádu;

určit odpovědnost Evropského společenství založenou z důvodu všech napadených rozhodnutí a aktů a protiprávního jednání Komise ve vztahu k žalobkyni;

případně přiznat žalobkyni náhradu škody z důvodů vzniklých škod ve výši 2 500 000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení;

v případě potřeby vyzvat Komisi, aby se zúčastnila smírného narovnání podle čl. 7 odst. 4 přílohy I Statutu Soudního dvora.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně vytýká Komisi pochybení, opomenutí a nedostatky v řízení zaměstnanců, které představovaly protiprávní jednání ve vztahu k ní takové povahy, že mohou založit odpovědnost tohoto orgánu. Podle žalobkyně se Komise dopustila zneužití pravomoci a porušila několik podstatných formálních náležitostí, práva na obhajobu a povinnost uvést odůvodnění. Navíc napadené akty byly postiženy zjevně nesprávným posouzením a porušily článek 26 služebního řádu, jakož i nařízení č. 45/20011, povinnost řádné péče a povinnost poskytnout pomoc uvedené v článku 24 služebního řádu, zásadu práva na služební postup a zásadu řádné správy. Žalobkyně byla krom toho obětí psychického obtěžování.

____________

1 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2001, L 8, s. 1; Zvl. vyd. 13/26, s. 102).