Language of document :

Sag anlagt den 21. maj 2007 - Bøhmer mod Parlamentet

(Sag F-47/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joachim Bøhmer (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Parlamentets Informationskontors afgørelse vedrørende "forfremmelsespolitik og karriereplanlægning" af 6. juli 2005 og "fremgangsmåden ved tildeling af points for fortjeneste og ved forfremmelse" af 25. juli 2005 erklæres ugyldige.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A* 13 med virkning fra den 1. januar 2005 i forbindelse med forfremmelsesåret 2005 annulleres.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand i Europa-Parlamentet i lønklasse AD 12 og i øjeblikket viceformand for Union syndicale i Luxembourg, har for det første gjort gældende, at de ovenfor under påstandene nævnte afgørelser er ugyldige. Sagsøgeren kvalificerer disse afgørelser som almindelige gennemførelsesbestemmelser som omhandlet i artikel 10 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten"), hvis vedtagelse således burde have fulgt den i bestemmelsen fastsatte procedure.

Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45, af princippet om ret til en karriere, af princippet om ligebehandling, af begrundelsespligten, samt at der foreligger et åbenbart fejlskøn. Han har navnlig anført, at administrationen - efter at den som følge af hans første klage annullerede afgørelsen om at tildele ham to points for fortjeneste - burde have forfremmet ham til lønklasse AD 13.

Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling som følge af hans aktiviteter som fagforeningsrepræsentant i strid med vedtægtens artikel 1d, og artikel 24b, med artikel 1, stk. 6, i bilag II til vedtægten samt med artikel 17 i rammeaftalen mellem Europa-parlamentet og institutionens fagforeninger og andre faglige sammenslutninger af 12. juli 1990.

____________