Language of document :

21. mail 2007 esitatud hagi - Behmer versus parlament

(Kohtuasi F-47/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joachim Behmer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks Euroopa Parlamendi büroo 6. juuli 2005. aasta otsus "edutamispoliitika ja karjääride programmeerimise" kohta ja 25. juuli 2005. aasta "teenetepunktide andmise ja edutamisega seotud rakendussätted";

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti 2005. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele A*13 alates 1. jaanuarist 2005;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Euroopa Parlamendi ametnik palgaastmel AD 12, praegusel hetkel Luxembourg'i ametiühingu keskorganisatsiooni asejuhataja, väidab eelkõige, et esimeses taandes viidatud otsused on õigusvastased, mis on tema arvates Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") artikli 10 üldised rakendussätted, mille kohaldamisel oleks pidanud järgima selles artiklis kehtestatud korda.

Hageja väidab lisaks, et rikuti personalieeskirjade artiklit 45, ametikohal edasijõudmise õiguse, võrdse kohtlemise, põhjendamiskohustuse põhimõtteid, samuti tehti ilmselge hindamisviga. Nimelt väidab ta, et administratsioon oleks pidanud pärast esimesele kaebusele järgnenud temale kaks teenetepunkti andnud otsuse tühistamist edutama ta palgaastmele AD 13.

Viimaks väidab hageja, et teda diskrimineeriti tema tegevuse tõttu töötajate esindajana, rikkudes personalieeskirjade artikleid 1d ja 27b, personalieeskirjade II lisa artiklit 1, samuti Euroopa Parlamendi ja institutsioonide töötajate ametiühingute ja kutseliitude organisatsioonide vahel 12. juulil 1990 sõlmitud raamlepingu artiklit 17.

____________