Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 21. maijā - Behmer/Parlaments

(lieta F-47/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joachim Behmer, Brisele, (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atzīt Parlamenta Biroja 2005. gada 6. jūlija lēmuma par "paaugstināšanu amatā un karjeras plānošanas politiku" un 2005. gada 25. jūlija lēmuma "par piemērošanas pasākumiem par nopelnu punktu piešķiršanu un paaugstināšanu amatā" prettiesiskumu;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju A*13 pakāpē ar 2005. gada 1. janvāri saskaņā ar paaugstināšanu amatā, ko veic par 2005. gadu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Eiropas Parlamenta AD 12 pakāpes ierēdnis, pašreiz Luksemburgas Arodbiedrības viceprezidents, vispirms, atsaucas uz iepriekš [šī paziņojuma] pirmajā ievilkumā minēto lēmumu prettiesiskumu, kurus viņš kvalificē par vispārīgiem īstenošanas noteikumiem Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 110. panta nozīmē (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi"), kuri bija jāpieņem bija jānotiek saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

Turklāt prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpumu un principa par tiesībām uz karjeru, vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu un pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, kā arī acīmredzamas kļūdas vērtējumā esamību. It īpaši viņš norāda, ka administrācijai, pēc tam, kad viņa pirmās sūdzības rezultātā tā atcēla lēmumu piešķirt viņam 2 nopelnu punktus, bija viņu jāpaaugstina AD 13 pakāpē.

Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka viņš ir ticis diskriminēts sakarā ar darbībām, kas saistītas ar personāla [interešu] pārstāvēšanu, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 1.d pantu un 24.b pantu, Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sesto daļu, kā arī 1990. gada 12. jūlija pamatnolīguma starp Eiropas Parlamentu un iestāžu arodbiedrībām vai darbinieku apvienībām 17. pantu.

____________